Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll av exponering för asbest

Arbete med asbest kan ge allvarliga skador. För att kontrollera hur höga halter de anställda utsätts för, finns krav på bedömning av riskerna samt vid behov även mätning av luftföroreningar vid arbete med asbest (gränsvärdet är 0,1 fiber/ml).

Det är svårt att bedöma riskerna för att den som arbetar med asbest utsätts för halter som överstiger gränsvärdet. En tumregel är att risk för gränsvärdesöverskridande finns vid all öppen hantering av asbest, om inga åtgärder vidtagits och inga andningsskydd används. En kvalificerad bedömning av exponeringen kan göras till exempel av företagshälsovården.

Mätning behövs inte:

  • Om det med tanke på arbetets art eller omfattning är uppenbart att det hygieniska gränsvärdet för asbest inte överskrids.
  • Om man vidtagit åtgärder och följer de arbets- och skyddsinstruktioner som finns för arbetet, och som man vet innebär att risken att gränsvärdet överskrids är obefintlig eller försumbar.
  • Om det genom tidigare mätning på annan arbetsplats visats att det hygieniska gränsvärdet för asbest inte överskrids när arbete av samma typ utförs under likartade förhållanden.

Om mätningar behöver göras – kontakta företagshälsovården eller annan kunnig konsult. De vet hur mätningarna ska göras för att resultatet ska bli rättvisande.

Om en mätning visar att gränsvärdet för asbest överskrids, måste arbetet omedelbart avbrytas och får inte fortsätta innan åtgärder vidtagits som minskar halterna till under gränsvärdet.

Lagar och förordningar

Krav på riskbedömning och vid behov mätning av luftföroreningar vid arbete med asbest finns i AFS 2006:1 Asbest, § 28. Gällande gränsvärden finns i AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

Hitta på sidan