Hoppa till huvudinnehållet

Bullerguiden

Bullerguiden är ett kostnadsfritt hjälpmedel för att upptäcka och hantera risker med buller.

Buller i arbetsmiljön

Här hittar du material och checklistor som innehåller frågor om hur risker med buller kan undersökas och hanteras i verksamheten. Du kan också ladda ner Bullerguiden och de mallar som finns i den.

Risker med buller

Buller definieras som icke önskvärt ljud och kan vara både hörselskadligt och störande. Kraftigt buller under kort tid kan orsaka en tillfällig hörselnedsättning. Det kan också ge öronsusningar (tinnitus) och överkänslighet för starka ljud. Långvarig och kraftig exponering för buller kan ge permanent hörselnedsättning. Även impulsljud, som till exempel skott- och slagljud, kan ge hörselskador.

Ljud kan vara störande även vid låga nivåer, till exempel ljud från ventilationen. Både störande och hörselskadligt buller kan göra arbetet mer tröttande och leda till stressymptom, vilket i sin tur kan försämra prestationen. På samma sätt är det tröttande att utsättas för höga ljudnivåer under längre tid. Vissa grupper kan vara speciellt känsliga, till exempel personer med hörselskador och gravida.

Förebygg bullerskador

Att arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp riskerna med buller ska vara en naturlig del av verksamheten. Försök att ta bort bullret där det uppstår eller sänka ljudet till lägsta möjliga nivå. Det gäller både hörselskadligt och störande buller.

Förslag på åtgärder:

 • Välj tystare arbetsmetoder och arbetsutrustning.
 • Dämpa, isolera eller skärma av maskiner och utrustning.
 • Underhåll maskiner och utrustning.
 • Försök skilja bullrig och tyst verksamhet åt.
 • Byt arbetsuppgifter med varandra genom arbetsrotation.
 • Använd teknik som gör det möjligt att kommunicera även med hörselskydd på.
 • Se till att alla på arbetsplatsen vet hur risker med buller kan förebyggas och att alla rapporterar de risker som upptäcks.

Lagar och regler om buller

Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om:

 • Buller
 • Arbetsplatsens utformning
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Gravida och ammande arbetstagare

Föreskrifterna finns hos Arbetsmiljöverket

Bullerguiden och mallar

Bullerguiden ger praktisk vägledning till arbetsplatsens systematiska arbete med buller. Den innehåller fakta om hälsorisker och lagstiftning samt två mallar för arbetet.

Använd ”Mall för systematiskt arbete med buller” för att riskbedöma buller.

Använd mallen ”Indikativ bestämning av daglig bullerexponeringsnivå med mobiltelefon” för att mäta buller med mobilen.

Bullerguiden (pdf-bok)

Bullerguidens mall "Mall för systematiskt arbete med buller" (pdf)

Bullerguidens mall "Indikativ bestämning av daglig bullerexponeringsnivå med mobiltelefon" (excel)

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Mätningar och åtgärder

Företagshälsor och akustikkonsulter kan utföra mätningar och bestämma bullerexponering samt ta fram åtgärdsförslag.

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.