Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Personuppgiftspolicy

Prevent respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Prevent.

Prevent är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Prevent inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, t ex BisNode, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Prevent registrerar personuppgifter i samband med:

 • När du anmäler dig till en tjänst som erbjuds via de olika tjänster som Prevent erbjuder, t ex nedladdning av checklistor, prenumeration på nyhetsbrev eller anmälan till utbildningar.
 • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.
 • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
 • Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 • Du som får tidningen Arbetsliv finns i vårt register för att vi bedömer att du i egenskap av din roll som chef, skyddsombud eller arbetsmiljöexpert har ett intresse av att läsa om arbetsmiljöfrågor. Du får också Arbetsliv om du är kund hos oss. Du kanske har gått en utbildning i vår regi eller köpt böcker från oss. Tidningen går även ut till dig som är skyddsombud via register som finns hos ditt fackförbund. Dessutom köper vi in ett mindre antal adresser till personalansvariga och andra som vi anser kan ha ett intresse av att läsa om arbetsmiljöfrågor. Dina personuppgifter finns i Arbetslivs register i syfte att skicka ut tidningen samt skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna skicka ut enkäter och läsarundersökningar för att utvärdera, utveckla och förbättra vår tidning.

Insamling med samtycke

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, lagras för att användas enligt punkterna nedan (under "Hur vi använder insamlad information").

Hur vi använder insamlad information

Prevent behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Prevent;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster. Detta identifierar dock ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av besökares beteende (på övergripande nivå) på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till detta;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Prevent genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra utbildningar och seminarier, produkter och system för kunder och användare skickar vi ut utvärderingar och enkäter, detta görs till exempel efter avslutad utbildning och seminarium.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Prevent samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Det finns biträdesavtal upprättade mellan Prevent och alla våra samarbetspartners vad gäller personuppgifter.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Läs mer om hur cookies används på Prevents webbplats.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Prevent ger du din tillåtelse till att Prevent registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar Prevent främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Om Prevent använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se ”Så här kontaktar du oss” här nedan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Prevent kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 (tre) år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Prevent kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan även närsomhelst kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss (se ”Så här kontaktar du oss” här nedan).

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Du kan även, en gång per år (kostnadsfritt), erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. För kontaktuppgifter, se ”Så här kontaktar du oss” här nedan.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Prevent ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via kundservice@prevent.se. Här hittar du våra kontaktuppgifter: https://www.prevent.se/om-prevent/kontakt/