Hoppa till huvudinnehållet

Graviditet och amning

Graviditet är ett friskt tillstånd. Gravida och ammande kvinnor kan i de allra flesta fall fortsätta att arbeta under graviditeten utan att de eller deras barn löper risk för ohälsa, förutsatt att de regler som finns för arbetsmiljön följs.

Vissa arbetsuppgifter är förbjudna eller kan vara olämpliga för gravida och ammande kvinnor. Det är till exempel förbjudet för gravida kvinnor att arbeta med bly, och det kan vara olämpligt att lyfta tungt.

Arbetsgivaren har ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ska göra riskbedömningar som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt med det förebyggande arbetet eftersom en del risker kan vara som störst innan en kvinna säkert vet att hon är gravid.

Om arbetsmiljön innehåller särskilda risker för gravida eller ammande ska arbetsgivaren, redan innan någon anställd blir gravid, göra en riskbedömning:

  • Bedöm om faktorn förekommer i sådan utsträckning att den verkligen medför extra risk.
  • Undersök om det går att minska eller ta bort risken.
  • Utforma riktlinjer för hur hänsyn ska tas till gravida kvinnor och deras särskilda behov. Exempel på ställningstaganden är om kvinnor bör omplaceras när de blir gravida och vilka arbetsuppgifter som då kan erbjudas och om gravida ska kunna vila en stund under dagen.

I verksamheter med särskilda risker ska arbetsgivaren göra en ny riskbedömning när en anställd blir gravid eller ammar. Bedömningen ska göras i samråd med kvinnan och leda fram till beslut om hon kan fortsätta arbeta som vanligt eller om anpassning eller omplacering behövs.

Arbets- och miljömedicin

Om du är orolig över något i din arbetsmiljö kan du vända dig till en klinik för arbets- och miljömedicin. Du kan själv ta kontakt med kliniken och behöver ingen remiss.

Gravid eller ammande i lackeringsbranschen

Gravid eller ammande i lackeringsbranschen

Kostnadsfri pdf med information om arbetsmiljörisker för gravida eller ammande i lackeringsbranschen.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Medarbetarenkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Mer om OSA-enkäten