Hoppa till huvudinnehållet

Smittrisker i arbetsmiljön

Smittämnen är virus, bakterier och parasiter. De kan överföras på många olika sätt, till exempel genom luften, blod eller livsmedel. Några arbetsmiljöer som innebär kända risker för smitta är till exempel arbete med människor och djur. God hygien är den viktigaste åtgärden mot smittrisk.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen.

Arbetsgivarens ansvar

 • Utred vilken smittrisk som finns och bedöm vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna.
 • Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
 • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och se till att de förstår den.
 • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
 • Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetstagarnas ansvar

 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på ditt arbete eller i kollektivtrafiken.
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. På så sätt hindrar du att smitta sprids.
 • Undvik att röra vid ansikte eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka personer.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Extra risk för vårdyrken

Vid vårdarbete finns det stor risk för smitta när personalen kommer i nära kontakt med andra människor. Vid arbeten där man hanterar smittämnen eller smittat material, eller vid hantering av använda sprutor och kanyler och ibland vid städning, ökar risken för smitta. Bara den som fått utbildning om smittrisker, smittvägar och skyddsåtgärder får utföra arbete med risk för blodsmitta.

God hygien i vården

 • undvik ringar, armband och löst hängande hår
 • använd skyddskläder
 • desinfektera och vid behov tvätta händerna efter avslutat arbete och efter att ha använt handskar
 • använd andningsskydd om det finns risk för inandning av smittämnen.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Smittrisker AFS 2018:4 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.