Hoppa till huvudinnehållet

Smittrisker i arbetsmiljön

Virus, bakterier och parasiter är exempel på smittämnen. De kan överföras till exempel genom luften, blod eller livsmedel och leda till hälsoproblem som infekterade sår eller infektionssjukdomar.  Arbetsplatser där det vanligt att smittrisker förekommer är:

 • sjukhus
 • sjukhuslaboratorier
 • förskolor
 • särskilda boenden och hemtjänst
 • veterinärverksamhet och djurvård
 • lantbruk
 • avloppsanläggningar
 • arbetsplatser utomhus.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att:

 • utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna
 • åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder
 • ge arbetstagarna de instruktioner och den information de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt
 • erbjuda vaccination, andra medicinska förebyggande åtgärder och kontroller om arbetstagare kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet
 • förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning
 • göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om allvarliga olycksfall, allvarliga tillbud och arbetssjukdom som beror på smitta
 • vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids och se till att så få som möjligt utsätts för smittämnen.

Undersökning och riskbedömning

Det är viktigt att undersöka om det finns risk för att anställda kan utsättas för smittämnen. När det finns arbetsmoment med risk för smitta ska arbetsgivaren göra en riskbedömning och särskilt ta hänsyn till:

 1. vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk
 2. hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion
 3. vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen
 4. under hur lång tid någon riskerar att utsättas för smittämnen.

Åtgärder

Om det inte är möjligt att ta bort risken för smitta helt ska man se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att undvika att smittämnena sprids. Det är också viktigt att så få arbetstagare som möjligt riskerar att utsättas för smittämnen.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Smittrisker AFS 2018:4 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.