Hoppa till huvudinnehållet

Pressar och gradsaxar

Pressar och gradsaxar förekommer i störst utsträckning i metall- och verkstadsindustrin, med yrken som till exempel gjuteriarbetare, smeder, mekaniker, svetsare, maskin- och motorreparatörer, gasskärare, maskinmontörer, tunnplåtslagare och grovplåtslagare.

Metallarbetare tillhör de yrkesgrupper som löper störst risk att drabbas av allvarliga olycksfall och medicinsk invaliditet. En stor del av olycksfallen inträffar vid maskinarbete, till exempel med pressar och gradsaxar.

För god säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar måste maskinerna uppfylla de tekniska säkerhetskrav som ställs i direktiv och föreskrifter. Personal som använder pressar och gradsaxar måste ha praktiska och teoretiska kunskaper kring säker hantering av maskinerna. Fortlöpande tillsyn samt regelbunden kontroll och underhåll ska utföras av sakkunnig person.

Analyser visar på att många olyckor inte skulle ha inträffat om man följt de regler som gäller för användning av maskiner. Det kan till exempel handla om att man har kopplat bort viktiga skyddsanordningar eller förbigått säkerhetsrutiner.

Att föra in metodisk riskbedömning av arbetet med maskinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett effektivt sätt för att minska antalet olyckor. Ökad medvetenhet om riskerna vid användning av maskinerna kan också resultera i färre olyckor, till följd av ändrade attityder och beteenden.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. 

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8)

Hitta på sidan