Hoppa till huvudinnehållet

Maskinsäkerhet – skötsel

När maskinen ska underhållas och ställas om är det viktigt att:

  • huvudströmbrytaren är bruten och låst
  • skärskyddshandskar, som ger bra skydd mot skärskador, används vid hantering av vassa verktyg
  • skärande verktyg alltid hanteras och transporteras på ett säkert sätt, till exempel genom att använda en transportlåda.

Det är även viktigt att det finns rutiner för hur slitna eller trasiga verktygsnycklar, bultar/muttrar, anhåll, stoppklossar etc byts ut.

TÄNK PÅ!

De som sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll av maskiner/arbetsutrustning med särskilda risker ska vara särskilt utsedda och ha tillräcklig kunskap för arbetet (se Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4, 15 §).

Se alltid till att maskinen är smord och underhållen enligt leverantörens bruksanvisning och företagets anvisningar. Det ska finnas rutiner för rengöring, kontroll och underhåll av maskinerna. Utförda underhållsåtgärder ska antecknas i en underhållsjournal.

Innan arbetet återupptas efter underhåll/omställning, kontrollera att:

  • maskinens nödstopp fungerar
  • inga onormala ljud hörs från maskinen
  • maskinen inte vibrerar onormalt
  • bromsarna fungerar
  • kablar och kontakter är oskadade
  • underspänningsskyddet fungerar
  • alla skydd sitter på plats.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.