Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen

För att underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågorna finns skriften Bättre arbetsmiljö i livsmedelsbranschen som tillsammans med fallen här på sidan kan fungera som underlag för en branschanpassad arbetsmiljöutbildning. Här finns också länkar till Prevents checklistor. Förutom tre checklistor om slakterier finns många andra checklistor för olika delar av arbetsmiljön. De kan vara till hjälp för att undersöka vilka risker som finns i arbetet så att att man kan åtgärda dem.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap. Det finns ett särskilt material om systematiskt arbetsmiljöarbete inom livsmedelsbranschen.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Relaterade länkar