Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö i energibranschen

Bättre arbetsmiljö för energibranschen

Energibranschen är mångfacetterad och består av företag med olika typer av uppdrag. Vissa producerar och distribuerar energi, som till exempel blir el och värme till hushåll och industrier. Andra företag underhåller, reparerar och bygger energianläggningar. Variationen i uppdrag gör att också arbetsmiljön varierar. Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram skriften Bättre arbetsmiljö - Energibranschen. Ladda ner den kostnadsfritt

Det finns även möjlighet att företagsanpassa grundutbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) för energibranschen. 

Olika miljöer, olika risker

De olika arbetsmiljöerna gör att även arbetsmiljöriskerna varierar. Arbetsuppgifter kan göras utomhus i stark kyla, eller inomhus vid ett skrivbord. Vissa uppgifter sköts via kontrollrum, andra görs på plats. Det finns fysiska risker i form av höjdarbete och elektricitet, kemiska risker, strålningsrisker, trafikrisker, buller och psykosociala risker. Vissa risker kan vara direkt livsfarliga om de inte hanteras på rätt sätt. Av den anledningen är säkerhetskulturen mycket viktig i hela branschen.

Säkerhetskultur

Säkerheten påverkas av många faktorer: människan, organisationen, systemen, tekniken och kulturen.
Säkerhet skapas människor emellan, i samspel och i samverkan. Att prioritera säkerhet i handling minskar riskfyllda beteenden och antalet tillbud och olyckor.

Samordningsansvar och rådighetsansvar

Ofta finns flera entreprenörer på plats samtidigt på en anläggning. Då kan arbetsmiljöarbetet behöva samordnas. Ansvaret för samordningen på ett fast driftställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som ”råder över” driftstället. Den som råder över driftstället är normalt den som ytterst ansvarar för verksamheten på platsen, till exempel ägaren eller platschefen på enheten.
Att en arbetsgivare är samordningsansvarig innebär inte att de andra arbetsgivarna på platsen fråntas sitt arbetsmiljöansvar.

Lagar och regler

I arbetsmiljölagen beskrivs hur arbetsmiljön ska hanteras och vilket ansvar arbetsgivaren och den anställde har. I lagen står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det förebyggande arbetet tydliggörs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Enligt föreskrifterna definieras SAM som: ”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på att sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

För energibranschen är även Elsäkerhetsverket en viktig reglerande myndighet. Elsäkerhetsverket utför tillsyn och utfärdar föreskrifter som rör elarbete, elektriskt material och elanläggningar. Även EBR, Elbyggnadsrationalisering, som är ett samarbete mellan elnätsföretagen inom ramen för Svensk Energis verksamhet, påverkar hur branschen arbetar. EBR utvecklar och fastställer branschstandarder och ansvarar för branschens elsäkerhetsanvisningar (ESA), utifrån vilka de flesta elnätsföretagen arbetar.
Även branschens kollektivavtal innehåller regler om arbetsmiljö och elsäkerhet.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Lagar och regler om arbetsmiljö

 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Relaterade länkar