Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom stålindustrin

Här finns en vägledning för arbetsmiljö inom stålindustri, checklistor och en webbutbildning om brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin.

För att underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågorna inom branschen har Prevent tagit fram den kostnadsfria vägledningen Stålindustrins arbetsmiljö . Skriften kan användas vid arbetsmiljöutbildning och introduktion av nyanställda, samt som stöd i att identifiera och åtgärda vanligt förekommande risker. 

Stålindustrins arbetsmiljö

Stålindustrins arbetsmiljö

Här beskrivs olika delar i stålindustrins arbetsmiljö och du får vägledning om hur risker kan förebyggas och hanteras

Visa produkt

Kostnadsfritt

Webbutbildning om brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin

Webbutbildning om brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin

Webbutbildningen ger grundläggande kunskaper om brandsäkerhet, om hur bränder uppstår och om hur man kan förebygga bränder.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten