Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom stålindustrin

Här finns en vägledning för arbetsmiljö inom stålindustri och checklistor.

För att underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågorna inom branschen har Prevent tagit fram den kostnadsfria vägledningen Stålindustrins arbetsmiljö . Skriften kan användas vid arbetsmiljöutbildning och introduktion av nyanställda, samt som stöd i att identifiera och åtgärda vanligt förekommande risker. 

Stålindustrins arbetsmiljö

Stålindustrins arbetsmiljö

Här beskrivs olika delar i stålindustrins arbetsmiljö och du får vägledning om hur risker kan förebyggas och hanteras

Visa produkt

Kostnadsfritt

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Säkerhetskultur

Artificiell optisk strålning

Ny i industrin - webbutbildning

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.