Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom vård och omsorg

Prevent har checklistor om arbetsmiljö inom vård- och omsorgssektorn.

Här finns en webbutbildning i brevform för anställda inom den privata vården. Utbildningsmaterial består av en brevskola och en studiehandledning och hjälp av materialet kan man hålla 10 kortare utbildningsträffar om arbetsmiljö.

Här finns också checklistor om arbetsmiljön för nio olika delar av vård- och omsorgssektorn samt en digital enkät som tar upp frågor kring organistorisk och social arbetsmiljö. Checklistorna är ett bra stöd till exempel vid skyddsrond. Genom att gå igenom arbetsmiljön steg för steg får man kunskap om vilka områden som behöver åtgärdas för att arbetet ska bli säkrare eller mer trivsamt. 

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv