Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom handeln

Handeln är en av Sveriges mest omfattande branscher och sysselsätter flera hundratusen personer på hel- och deltid. Branschen omfattar såväl lager och e-handel som detaljhandel, och förändras hela tiden. Teknikutvecklingen har lett till nya frågeställningar inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet.

Inom handelns område finns många frågor som är centrala ur arbetsmiljöperspektiv. För den som arbetar i butik eller inom lager och e-handel kan det till exempel gälla säkerhet, hantering av kontanter, varuhantering, truckkörning, belastningsergonomi samt planering och utformning av butik och lager.

Kostnadsfria webbutbildningar

Det finns fyra kostnadsfria webbutbildningar framtagna speciellt för handeln. Din arbetsplats i handeln  tar upp arbetsmiljöarbetet i stort och ger information och råd till både chefer och anställda. Säker i butik handlar om säkerhetsarbetet och är den är den utbildning som rekommenderas i programmet Skydd mot rån i handeln som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet står bakom. Det finns också två utbildningar om brandsäkerhet: Brand i handeln och Brandfarlig vara.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv