Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom handeln

Här finns webbutbildningar och checklistor som kan vara till hjälp för att förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom handeln.

Kostnadsfria webbutbildningar

Här finns fyra kostnadsfria webbutbildningar framtagna speciellt för handeln. Din arbetsplats i handeln tar upp arbetsmiljön i stort, medan Säker i butik fokuserar på säkerhetsarbetet. Det finns också två utbildningar om brandsäkerhet: Brandfarlig vara i handeln och Brandsäkerhetsutbildning handeln.

Din arbetsplats i handeln

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Webbutbildning Säker i butik

Webbutbildning Säker i butik

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar i butik och på lager. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln handlar om hur man hanterar brandfarliga och explosiva varor på rätt sätt. Utbildningen tar ca 90 minuter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Apoteksbranschen

Prevent har en checklista för att undersöka risker i arbetsmiljön för den som arbetar inom apoteksbranschen.

Apotek

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Förebygg sexuella trakasserier

Prevent har tips på vad du som chef kan göra om någon utsätts för sexuella trakasserier. Det finns också en checklista för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.

Sexuella trakasserier

Webbinarier

Externa länkar

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten