Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö på apotek

Arbetsmiljö på apotek

Apoteksbranschen har förändrats på många sätt de senaste åren, och i med detta även arbetsmiljön. Idag är apoteksbranschen konkurrensutsatt, både genom fler apotek på marknaden och genom onlinebaserade apotek. Det råder också hård konkurrens om farmaceutisk personal mellan apoteksföretagen, och en god arbetsmiljö är viktigt för den som vill locka till sig och behålla kompetent personal. Dessutom finns både inom apoteksbranschen och detaljhanden kända utmaningar som exempelvis ergonomi, stress, hot och våld. 

Checklista för apotek

Skyddsronden är en central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Risker undersöks för att sedan bedömas, åtgärdas och följas upp. Här finns en checklista som specialanpassats för apoteksbranschen. Den består av olika avsnitt som följer varans väg genom apoteket. Du kan välja att gå igenom hela listan eller delar av den. Det finns också andra checklistor som går lite djupare in på olika ämnesområden inom arbetsmiljö.

Webbtbildning om hot och våld

Webbutbildningen Din arbetsplats i handeln, som visar hur du kan förebygga och hantera hot och våldssituationer, kan rekommenderas för anställda inom apoteksbranschen. Den är kostnadsfri.

Mejlskola om arbetsmiljö på apotek

För att göra arbetsmiljöfrågorna enklare att ta till sig har vi tagit fram en mejlskola som skickas till din e-post med jämna mellanrum. Fyll i formuläret på den här sidan. Brevskolan består av tio kursbrev, och i den får du bland annat lära dig:

  • varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • vilka roller som finns och vem som ansvar för olika arbetsmiljöfrågor
  • bedömning och uppföljning av risker på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.