Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö på apotek

Arbetsmiljö på apotek

Apoteksbranschen har förändrats på många sätt de senaste åren, och i med detta även arbetsmiljön. Innan avregleringen 2009 bestod den svenska apoteksmarknaden av en enda koncern, med egen HR-organisation som försåg apoteken med bland annat utbildning inom arbetsmiljöområdet. Idag är apoteksbranschen konkurrensutsatt, både genom fler apotek på den svenska marknaden, och genom onlinebaserade apotek. Det råder också hård konkurrens om farmaceutisk personal mellan apoteksföretagen, och en god arbetsmiljö är viktigt för den som vill locka till sig och behålla kompetent personal. I tillägg till detta finns inom både apoteksbranschen och detaljhanden i övrigt tidigare kända utmaningar som exempelvis ergonomi, stress, hot och våld. 

Checklista för apotek

Arbetsmiljöronden är en central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, där risker undersöks för att sedan bedömas och åtgärdas. Det finns nu en checklista för arbetsmiljörond, som specialanpassats för apoteksbranschen. Checklistan finns att ladda ner högst upp till höger på sidan.

Fallbeskrivningar för apotek

Fallbeskrivningarna beskriver olika situationer inom arbetsmiljöområdet, och är framtagna för arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud via Prevent. Med hjälp av fallen kan Prevent skräddarsy en arbetsmiljöutbildning för branschen. Fallbeskrivningarna kan, med viss anpassning, även användas som diskussionsunderlag för arbetsmiljöfrågor på till exempel arbetsplatsträffar. 

Prevents lilla brevskola om arbetsmiljö på apotek

För att göra arbetsmiljöfrågorna enklare att ta till sig har vi tagit fram en brevskola, som skickas till din e-post med jämna mellanrum. Brevskolan består av 10 kursbrev, och i den får du bland annat lära dig följande:

  • Varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Vilka roller som finns och vem som ansvar för olika arbetsmiljöfrågor.
  • Bedömning och uppföljning av risker på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Anmäl dig till mejlskolan

Lär dig mer om varför det behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet och hur man minskar riskerna på arbetsplatsen.

När du väljer att prenumerera så godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Läs vår policy kring personuppgifter.