Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom hotell och restaurang

Här hittar du checklistor som är kan vara till hjälp när man vill förbättra arbetsmiljön inom hotell- och restaurangbranschen. Genom att gå igenom vilka risker som finns och åtgärda dem kommer man långt i arbetet för en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Bättre och säker vardag

Gemensamt för flera av yrkesgrupperna är riskerna att utsättas för konfliktfyllda miljöer. Här hittar du Webbutbildningarna Bättre vardag och Säker vardag. De ger information och praktiska råd och tips om hur arbetsmiljön kan bli bättre och hur man kan göra för att hantera hot och våld på jobbet. 
Se trailer på Youtube

Till Bättre och säker vardag

Schyst vardag

Den här kostnadsfria webbutbildningen handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet.
Se trailer på Youtube

Till Schyst vardag

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv