Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom djursjukvården

Katt med tratt i väska hos veterinären

Arbete inom djursjukvården innebär alltid en risk vid hantering av djuren. Därför är det viktigt att arbeta på ett säkert sätt för att förebygga arbetsskador. Djursjukvården ligger högt upp i arbetsskadestatistiken, och olyckor med djur inblandade dominerar. De vanligaste arbetssjukdomarna är främst orsakade av belastningsfaktorer och organisatoriska och sociala faktorer.

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Här finns en kostnadsfri digital arbetsmiljöhandbok för djursjukvården för dig som vill ha hjälp och stöd med att skapa dokument och rutiner i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Första hälften av handboken ger kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Handboken innehåller också mallar och checklistor (till exempel årsplan, arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning och riskbedömning) som är enkla att fylla i, så att varje arbetsplats kan göra sin egen arbetsmiljöhandbok.

Filmer med goda exempel

Här finns också filmer med goda exempel på hur man bör arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt. Det finns även fem branschspecifika fall att använda vid utbildningar.

Produkterna riktar sig främst till chefer och skyddsombud inom djursjukvården, men kan även användas för utbildning, både på naturbruksgymnasierna och inom SLU:s utbildningar.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Goda exempel

 

Till filmerna om djursjukvården

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-03-28 Med känsla för djur och människor

Externa länkar