Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom transportbranschen

Arbetsmiljö inom transportbranschen.

Till transportbranschen hör allt från vägtransporter och järnvägs- och lufttransporter till kollektivtrafik, hamnar, sjöfart och taxinäring. Antalet anmälda arbetsskador i branschen är över genomsnittet. Inom kollektivtrafik, järnvägstransporter och godshantering anmäls särskilt många arbetsskador. Belastningsskador, stress, trafikolyckor samt hot och våld utgör de största arbetsmiljöproblemen.

Här finns checklistor för hamnarbete. I menyn finns information spårbunden trafik. Prevent erbjuder även handledarutbildningar för tågpersonal.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilken Bättre arbetsmiljö - BAM är den största.

Artiklar från Arbetsliv