Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö vid transport av farligt gods

Transporter av farligt gods handlar om farliga ämnen och föremål som är nödvändiga i samhället och som behöver förflyttas på olika sätt. Här hittar du bokpaketet Vägtransport av farligt gods, checklistor och en medarbetarenkät.

Transport av farligt gods är en verksamhet med stora risker i arbetsmiljön. Regelverken kring denna och den tekniska utvecklingen har resulterat i ett säkert transportsystem.

Regelverken har tagits fram i internationell samverkan. De gäller för alla olika transportslag (väg, järnväg, sjö och flyg).

Förenklat kan de internationella reglerna sägas vara inriktade på

  • vilket gods som ska anses som farligt
  • hur godset ska beskrivas i transportdokument för att tillgodose en entydig och säker informationsöverföring mellan leden i transportkedjan
  • hur de farliga egenskaperna ska visualiseras så att godset kan särskiljas från övrigt gods och för att ge upplysning om hur det bör hanteras under normala omständigheter
  • hur transportpersonal och räddningstjänst ska få information om vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av olycka
  • hur godset ska inneslutas för att minimera riskerna
  • vilka särskilda krav som bör ställas på transportmedlen.

Under senare år har en ökad betoning skett på ”mjuka” säkerhetsfrågor. Det handlar om krav på utbildning, tillbudsrapportering och säkerhetsledningssystem. Systemet med säkerhetsrådgivare är ett exempel på det. Regelverken innehåller i dag också föreskrifter om obligatorisk utbildning av vissa personalkategorier.

Vägtransport farligt gods, paket

Vägtransport farligt gods, paket

Boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods.

Visa produkt

460 kr exkl. moms

Nya upplagor av transportböcker 30 maj

Från och med den 30 maj 2023 kan du beställa nya upplagor av Styckegods – Vägtransport av farligt gods och Tanktransport – farligt gods.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten