Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö vid transport av farligt gods

Transporter av farligt gods handlar om farliga ämnen och föremål som är nödvändiga i samhället och som behöver förflyttas på olika sätt. Här hittar du bokpaketet Vägtransport av farligt gods, checklistor och en medarbetarenkät.

Transport av farligt gods är en verksamhet med stora risker i arbetsmiljön. Regelverken kring denna och den tekniska utvecklingen har resulterat i ett säkert transportsystem.

Regelverken har tagits fram i internationell samverkan. De gäller för alla transportslag (väg, järnväg, sjö och flyg).

Förenklat kan de internationella reglerna sägas vara inriktade på

  • vilket gods som ska anses som farligt
  • hur godset ska beskrivas i transportdokument för att tillgodose en entydig och säker informationsöverföring mellan leden i transportkedjan
  • hur de farliga egenskaperna ska visualiseras så att godset kan särskiljas från övrigt gods och för att ge upplysning om hur det bör hanteras under normala omständigheter
  • hur transportpersonal och räddningstjänst ska få information om vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av olycka
  • hur godset ska inneslutas för att minimera riskerna
  • vilka särskilda krav som bör ställas på transportmedlen.

Under senare år har betoningen på mjukare säkerhetsfrågor ökat. Det handlar om krav på utbildning, tillbudsrapportering och säkerhetsledningssystem. Systemet med säkerhetsrådgivare är ett exempel på det. Regelverken innehåller i dag också föreskrifter om obligatorisk utbildning av vissa personalkategorier.

Vägtransport farligt gods, paket

Vägtransport farligt gods, paket

Paketet innehåller böckerna Styckegods - Vägtransport av farligt gods och Tanktransport - farligt gods.

Visa produkt

Köps via Publit

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.