Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö vid transport av farligt gods

Transporter av farligt gods handlar om farliga ämnen och föremål som är nödvändiga i samhället och som behöver förflyttas på olika sätt.

Transport av farligt gods är en verksamhet med stora risker i arbetsmiljön. Regelverken kring denna och den tekniska utvecklingen har resulterat i ett säkert transportsystem. Å andra sidan skapas och tillämpas regelverken av människor som kan göra fel.

Vid mätningar av hur reglerna följs, till exempel vid tillsynsmyndigheternas kontroller, konstateras ett stort antal brister.  

Regelverken har tagits fram i internationell samverkan. De gäller för alla olika transportslag (väg, järnväg, sjö och flyg).

Förenklat kan de internationella reglerna sägas vara inriktade på

  • vilket gods som ska anses som farligt
  • hur godset ska beskrivas i transportdokument för att tillgodose en entydig och säker informationsöverföring mellan leden i transportkedjan
  • hur de farliga egenskaperna ska visualiseras så att godset kan särskiljas från övrigt gods och för att ge upplysning om hur det bör hanteras under normala omständigheter
  • hur transportpersonal och räddningstjänst ska få information om vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av olycka
  • hur godset ska inneslutas för att minimera riskerna
  • vilka särskilda krav som bör ställas på transportmedlen.

Under senare år har en ökad betoning skett på ”mjuka” säkerhetsfrågor. Det handlar om krav på utbildning, tillbudsrapportering och säkerhetsledningssystem. Systemet med säkerhetsrådgivare är ett exempel på det. Regelverken innehåller i dag också föreskrifter om obligatorisk utbildning av vissa personalkategorier.

Relaterade länkar