Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för yrkesförare

Här finns checklistor till hjälp för yrkesförare som vill undersöka de vanligaste aspekterna av sin arbetsmiljö för att sedan kunna förbättra de punkter där det finns risker. Det finns specifika checklistor för dem som åker personbil i tjänsten, för trafiklärare, för buss- och lastbilsförare och för transport av farligt gods.

Trafiksäkerhet

När det gäller trafiksäkerhet räcker det inte med ett giltigt körkort. Alla arbetstagare som kör i jobbet ska ha föjande kunskaper:

 • grundläggande kunskaper om hur människan fungerar
 • hastigheten och dess konsekvenser och inverkan vid en olycka
 • bilbältets och andra skyddssystems inverkan vid en kollision
 • alkoholens, drogers och mediciners inverkan på trafiksäkerheten
 • sömn, vakenhet och hur man tyder sina egna signaler på trötthet
 • första hjälpen och brand
 • halkkörning, körning i mörker och under övriga dåliga väderförhållanden
 • lastsäkring
 • organisationens interna rutiner som rör trafiksäkerhetsfaktorer.

Risker som varje förare själv kan ta ansvar för

 • Trötthet i trafiken: 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade och i dessa omkommer minst 50 personer varje år.
 • Hastigheten: den enskilt viktigaste faktorn för att påverka trafiksäkerheten. Om alla höll hastighetsgränserna skulle minst 100 liv sparas varje år i Sverige.
 • Bilbältet: den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Om alla i landet använde bälte skulle minst 60 liv sparas varje år.
 • Alkohol och droger: minst 15 000 resor görs varje dag i Sverige med förare som är så pass påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla som kör i jobbet ska ha kunskaperna oavsett om man kör ofta eller sällan, långa eller korta sträckor. I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005:395) regleras bland annat hur mycket en anställd får arbeta och när man ska ta rast.

Lagen gäller när en svensk förare kör i Sverige och i utlandet. Den gäller även för utländska förare som kör i Sverige. Egenföretagare omfattas inte av lagen. Det arbete som omfattas av vägarbetstidslagen undantas från den allmänna arbetstidslagen.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetstidslagen (SFS 1982:673) 
Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete (SFS 2005:395)

Artiklar från Arbetsliv