Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom tjänstesektorn

Arbetsmiljö inom tjänstesektorn

Här finns användbara checklistor för tjänsteområdet. För den som arbetar på kontor finns en checklista för kontoret och en för bildskärmsarbete. Genom att använda checklistorna blir det enklare att gå igenom arbetsmiljön punkt för punkt och se efter vad som behöver åtgärdas. 

Inom bevakningsområdet finns checklistor för olika moment i arbetet. Städbranschen har också en checklista, och där finns också webbplatsen Allt om städ med tips och råd för både städare, städföretag och för dem som upphandlar städtjänster.

Glöm inte bort den organisatoriska och sociala arbetsmiljön! För den finns bland annat en enkät som kan användas för att ta reda på hur de anställda upplever arbetsklimatet.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv