Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom industrin

Arbetsmiljön inom industrin kan många gånger vara tung och många arbetsolyckor och tillbud inom industrin beror på materialhantering och ofrivillig kontakt med maskiner eller maskindelar. De bakomliggande orsakerna till arbetsolyckor och tillbud kan vara många. För att minska antalet olyckor är det viktigt att arbeta med säkerhetskulturen inom industrin.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter har Prevent tagit fram utbildningar, skrifter, webbprodukter och checklistor som passar för arbetsmiljöarbetet inom olika delar av industrin. 

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.