Hoppa till huvudinnehållet

Enkät om säkerhetskultur

God säkerhetskultur är att ha gemensamma värderingar, attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats. Använd enkäten för att undersöka och förbättra er säkerhetskultur. Enkäten är anonym och kostnadsfri.

Genom att låta medarbetarna besvara frågorna i enkäten kan ni få en bild av nuläget inom dessa områden:

 • Förutsättningar för att arbeta säkert 
 • Säkert medarbetarskap
 • Säkert ledarskap
 • Ledningens engagemang

När alla svarat på enkäten kan ni diskutera, analysera och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra er säkerhetskultur.

Enkäten innehåller 19 frågor uppdelat på fyra frågeområden och tar 5-10 minuter att besvara. Svaren är anonyma och resultatet visas endast på gruppnivå.

Testa enkäten innan du skickar ut den till din arbetsgrupp. Du behöver svara på samtliga frågor för att ta dig vidare i enkäten. 

Testa enkäten

Mer om enkätens frågeområden

 1. Förutsättningar för att arbeta säkert
  Utforska om det finns kompetens och möjlighet att jobba säkert på arbetsplatsen. Det berör exempelvis rätt kunskap och färdigheter hos medarbetare och chefer, om det finns utrustning och tillräckligt med tid att utföra säkra beteenden.

 2. Säkert medarbetarskap
  En god säkerhetskultur bygger på att vi som medarbetare kan och vill hjälpa varandra att välja det säkra beteendet framför det riskfyllda. För att kunna göra det behöver vi rätt förutsättningar och ett klimat där man vågar uttrycka osäkerhet och att påtala risker utan rädsla för att det ska leda till negativa konsekvenser. En god säkerhet förutsätter en lika god kommunikation, på alla ledder i verksamheten. Det handlar om att både få och sprida information och att säkert agerande uppmuntras i alla situationer av både ledare och medarbetare.

 3. Säkert ledarskap
  Ledarskapet är avgörande för att främja en stark säkerhetskultur. Ett ledarskap som uppmuntrar säkert agerande och avsätter tid för att involvera medarbetare skapar goda förutsättningar för att öka säkra beteenden. Ledare som dessutom ger positiv feedback och snabbt agerar på påtalade risker visar vägen för säkerhetskulturen.

 4. Ledningens engagemang
  Att det grundläggande säkerhetsarbetet är viktigt och att ledningen visar det i både ord och handling.

Frågor och svar om enkäten

Administratören, det vill säga den person som skapat och skickat ut enkäten,  kan se enkätresultatet på sitt Prevent-konto via Mina sidor. Därifrån kan resultatet också delas med andra. Det går aldrig att se enskilda svar, utan bara en sammanställning av gruppens resultat. Av anonymitetsskäl behöver minst sex personer ha svarat på enkäten för att en sammanställning ska visas. Annars syns inget resultat.

 • Endast den e-postadress som anges när man skapar ett Prevent-konto, det vill säga administratörens e-postadress, samlas in och kopplas till resultatet.
 • Endast det samlade resultatet (sammanställningen) sparas på Prevents servrar. Enskilda resultat sparas inte.
 • Servrarna är placerade i Stockholm och hostas av Dustin.
 • Medarbetarnas svar är anonymiserade.
 • Prevent är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Prevents personuppgiftspolicy.