Hoppa till huvudinnehållet

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. Den kompletteras av arbetsmiljöförordningen. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av så kallade föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler, utan anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har.

Arbetsmiljölagen utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och beaktar alla de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön, fysiska såväl som organisatoriska och sociala. I lagen finns ett antal paragrafer som anger målsättningen för arbetsmiljöarbetet:

 • Ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas samt att en god arbetsmiljö ska främjas.
 • Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och följa den sociala och tekniska utvecklingen i samhället i övrigt.
 • Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen som bland annat innehåller bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldigheter att spara vissa dokument med mera.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, kemiska ämnen och arbetsplatsens utformning. Föreskrifterna kallas AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling).

Angränsande lagstiftning

Utöver arbetsmiljölagstiftningen finns andra lagar som kan påverka förhållandena på arbetsplatsen. Det är bland annat:

 • Diskrimineringslagen, som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Lag om anställningsskydd (LAS), som innehåller skydd för arbetstagarens anställning.
 • Arbetstidslagen, som innehåller bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.
 • Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen), som innehåller regler och skydd för de fackliga förtroendemän som de anställda utsett till sina företrädare.
 • Lag om skydd mot olyckor, som syftar till att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor.
 • Miljöbalken, som syftar till att främja en hälsosam och god miljö.
 • Socialförsäkringsbalken, där arbetsskadeförsäkringen ingår.
 • Tobakslagen, som svarar på vilka bestämmelser som finns om rökning och snusning på arbetsplatser.
Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. Boken innehåller arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning. Finns även som e-bok.

Visa produkt

280 kr inkl moms

Tips på mer information

Arbetsmiljöverket gör inspektion

Externa länkar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Hitta på sidan