Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tvättindustri

Tvätteriets ergonomi hjälper tvätterier att få en bättre belastningsergonomisk arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats.

Belastningsbesvär förekommer inom tvätteribranschen och att förebygga dem är en viktig fråga – därför finns Tvätteriets ergonomi. Här får du kunskap om hur variation och bra ergonomiska lösningar kan förebygga belastningsbesvär.

Tvätteriets ergonomi som pdf

Arbetssättet i Tvätteriets ergonomi

Arbetssättet bygger på samverkan och utgår från det systematiska arbetsmiljöarbete, SAM, som varje arbetsplats ska bedriva.

Med hjälp av materialet kan verksamheten

 • Undersöka och kartlägga nuläget för ergonomiska belastningar på tvätteriet.
  • Vilka arbetsmoment utförs på varje arbetsstation?
 • Riskbedöma de ergonomiska belastningarna.
  • Vilka belastningar medför arbetsmomenten?
 • Hitta lämpliga åtgärder.
  • Går det att variera arbetsmomenten? Utveckla teknik eller arbetsmetoder? Behövs kompetensutveckling?
 • Följa upp och utvärdera för att veta om åtgärderna haft effekt.
  • Blev det som vi tänkt?

Använd Tvätteriets ergonomi så här

Arbetssättet i Tvätteriets ergonomi bygger på lokal samverkan och på de fyra stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet: Undersöka, Riskbedöma, Åtgärda och Följa upp.

Undersöka

I Tvätteriets ergonomi görs undersökningen i form av en kartläggning. Resultatet blir en nulägeskarta. Här finns ett exempel på en sådan:

Nulägeskarta

Syftet med kartläggningen är att få detaljkunskap om alla arbetsmoment som görs vid varje arbetsstation, från att tvätten hämtas hos kunden till att den levereras tillbaka.

Riskbedöma

När nulägeskartan är klar är det dags att bedöma de belastningsergonomiska riskerna vid arbetsstationerna och i chaufförernas arbete.

Mall för arbetsstationer inom tvätteriet, exempel

Mall för arbetsstationer inom tvätteriet, ifyllnadsbar

Mall för chaufförens arbetsuppgifter, exempel

Mall för chaufförens arbetsuppgifter, ifyllnadsbar

Åtgärda

När riskerna bedömts är det dags att bestämma om det behövs åtgärder, vilka åtgärder som i så fall behövs, samt att ta fram en handlingsplan.

Handlingsplan, exempel

Handlingsplan, ifyllnadsbar

Följa upp

När åtgärder är genomförda behöver de följas upp. Uppföljningen ger också kunskap om åtgärderna skapat nya, oförutsedda risker. Det är viktigt att ha rutiner för uppföljning, det är ett arbete som behöver göras kontinuerligt.

Kompetensinventering

Variation är ofta en önskad åtgärd, men samtidigt kan det visa sig att personal som skulle behöva variera arbetsmoment saknar kompetens för att göra det. Då kan en åtgärd vara att inventera personers kompetens i relation till arbetsmomenten i nulägeskartan.

Kompetensinventering, exempel

Kompetensinventering, ifyllnadsbar

Ergonomifrågor vid inköp och placering av maskiner

Gå igenom punkterna i dessa dokument vid inköp och placering av maskiner. Detta kan användas som grund för er kravspecifikation.

Ergonomifrågor vid inköp av maskiner

Ergonomifrågor vid placering av maskiner

Mer om Tvätteriets ergonomi

Detta är en kort sammanfattning av momenten i Tvätteriets ergonomi. Hela materialet hittar du här:

Tvätteriets ergonomi som pdf

Materialet har utvecklats i ett projekt där tvätterier i Sverige har deltagit.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.