Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö i verkstadsindustrin

För att förebygga olyckor och ohälsa måste arbetsmiljön undersökas, risker bedömas och åtgärder genomföras. 

Maskinsäkerhet

Olyckor vid arbete med verkstadsmaskiner som fräsar, slipmaskiner, pelarborrar och svarvar är bland de vanligaste i verkstadsindustrin. Det går att minska risken för maskinolyckor genom att alltid följa bruksanvisningar och säkerhetsregler.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Maskiner (AFS 2008:03)
Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:04)