Hoppa till huvudinnehållet

Maskinsäkerhet – Installation

Verkstadsmaskiner ska vara placerade på plant underlag och vid behov vara ordentligt fastsatta så att de inte kan flytta sig eller välta under arbetet. Maskinerna ska vara försedda med utsug som vid behov effektivt för bort uppkomna luftföroreningar.

Maskiner som är tillverkade efter 1 januari 1995 ska vara CE-märkta. En CE-märkning innebär att tillverkaren ansvarar för att maskinen uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller inom EU. Dessa återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Maskiner AFS 2008:3 och i bilaga 1.

För att få CE-märka en maskin måste tillverkaren ha bedömt riskerna för att skada sig på maskinen och försökt konstruera bort dessa risker, försett maskinen med erforderliga skydd samt genom skyltning och i bruksanvisning varna för eventuella kvarvarande risker.

TÄNK PÅ!

Att maskinen är CE-märkt innebär INTE att maskinen är ofarlig! Arbete vid en maskin innebär alltid risker. Läs i maskinens bruksanvisning hur arbete utförs på ett säkert sätt!

Ofta är det inte möjligt att helt bygga bort alla risker med en maskin. Det ska finnas en bruksanvisning på svenska till varje maskin som anger hur maskinen ska användas för att minimera kvarstående risker och om personlig skyddsutrustning behöver användas. I bruksanvisningen ska det också anges om särskild utbildning krävs. Det ska också finnas instruktioner för underhåll och service, samt tillverkarens intyg om att maskinen uppfyller säkerhetskraven (försäkran om överensstämmelse).

Det finns maskiner/arbetsutrustning som kan medföra särskilda risker för olycksfall och ohälsa, till exempel svarvar och fräsar. Denna typ av maskiner får (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4, 15 och 16 §) enbart användas av personal med dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap om hur man arbetar säkert vid maskinen. Detta gäller även för inhyrd personal.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.