Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för inhyrd och uthyrd personal – ett gemensamt ansvar

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. Bemanningsföretag och inhyrande företag har gemensamt ansvar för att ge inhyrd personal en trygg och säker arbetsmiljö.

För att alla ska känna trygghet och säkerhet är det viktigt att alla parter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, för att uppnå ett gott samarbete. Detta är möjligt genom att den inhyrde får en väl genomförd introduktion, blir inkluderad i företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och att det finns en riskbedömning av arbetsuppgiterna.

Prevent har flera checklistor som är till stor hjälp för att bedöma och förbättra arbetsmiljön för inhyrd och uthyrd personal.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.