Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för inhyrd och uthyrd personal – ett gemensamt ansvar

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. Bemanningsföretag och inhyrande företag har gemensamt ansvar, och ska samarbeta för att ge inhyrd personal en trygg och säker arbetsmiljö. Ta Prevents checklistor till hjälp!

För dig som hyr in personal

Som inhyrare ansvarar du för att den inhyrda personalen arbetar lika säkert som dina egna anställda. Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, det vill säga att ni jobbar med ständiga arbetsmiljöförbättringar. I det arbetet ingår att göra riskbedömningar, vilket går ut på att undersöka om det finns risker i arbetet och åtgärda dem.

Bra att tänka på

  • ge ordentlig introduktion även till den som är på plats en kortare tid
  • inkludera den inhyrda och berätta om företagets riktlinjer och värderingar
  • ge den inhyrda en kontaktperson.

För dig som hyr ut personal

Du som hyr ut personal är arbetsgivare och ansvarar för att dina anställda har en säker och bra arbetsmiljö ute hos kundföretaget. Du är skyldig att se till att de arbetsuppgifter dina anställda utför är riskbedömda, det vill säga att antingen du eller kundföretaget har undersökt vilka risker som finns i arbetet och sedan åtgärdat dem. 

Bra att tänka på

  • informera dina anställda om kundföretaget, arbetsuppgifter och risker
  • se till att vara tillgänglig så att dina anställda kan ställa frågor och få hjälp
  • se till att dina anställda får en bra introduktion när de är på nytt arbetsställe.

För dig som är inhyrd

Som inhyrd på ett företag (kallas ibland bemanningsanställd eller konsult) har du rätt till lika god arbetsmiljö som dina kollegor på arbetsplatsen. Du ska inte riskera att bli sjuk eller skada dig på jobbet.

Bra att tänka på

  • du har rätt till en bra introduktion på varje nytt arbetsställe
  • du får bara får utföra de arbetsuppgifter du kommit överens om med ditt bemanningsföretag
  • om du får en ny arbetsuppgift ska du först stämma av den med ditt bemanningsföretag.

Skyddsombudens roll

Skyddsombudet på det inhyrande företaget företräder både de anställda och inhyrd personal. Skyddsombudet på bemanningsföretaget företräder den inhyrde och kan besöka arbetsplatsen om det skulle behövas. 

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.