Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för bussförare

Bussförare är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra förare bättre rustade för att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer. Genom att reflektera över det egna beteendet kan förarna öka sin handlingsberedskap inför hotfulla situationer och konflikter i arbetet. 

Tillsammans med arbetsmarknadens parter har Prevent tagit fram en handledarutbildning om konflikthantering inom bussbranschen, ett handledarmaterial, Konflikttipsaren och filmsekvenser.

Handledarutbildning

Handledarutbildningen omfattar en heldag som i huvudsak bygger på lärarledda diskussioner där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter. Syftet med utbildningen är att:

 • höja kunskapen om hur man kan hantera konfliktsituationer
 • öka medvetenheten hos personal inom bussbranschen om det egna agerandet.

Kravprofil för att utbildas till handledare:

 • intresse för att stödja och utveckla människor i deras yrkesroll
 • orädd; kunna ställa ”svåra” frågor
 • vana att tala inför grupp
 • förmåga att lyssna
 • god svenska
 • tidigare pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Rollen som handledare innebär att:

 • leda utbildningar inom din organisation
 • diskutera och analysera filmsekvenser med konfliktsituationer
 • leda diskussioner om deltagarnas erfarenheter
 • i analys och diskussion belysa flera olika perspektiv på en händelse.

Handledarmaterial

Upplägget för en utbildning av detta slag bygger i huvudsak på handledarledda diskussioner där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. Med detta material vill vi stärka dig som står inför att handleda utbildningar om konflikthantering i bussbranschen. 

Häftet innehåller tips till dig som handledare, konfliktmodeller, förslag på diskussionsfrågor och övningar. Du har filmscener som hjälpmedel för givande diskussioner. Dessa hittar du på prevent.se/buss.

Konflikttipsaren

Broschyren Konflikttipsaren för bussförare vänder sig direkt till bussförare.

Filmsekvenser

I utbildningen används filmsekvenser som diskussionsunderlag. Det finns tio filmer ur en bussförares arbetspass. Tanken är att dessa filmer ska kunna användas som diskussionsunderlag under en utbildning. I handledarmaterialet finns förslag på olika frågeställningar som kan diskuteras. Till filmerna om konflikthantering.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Projektet ”Hot och våld Busschaufförer”

Projektet genomfördes under perioden mars 2007 till mars 2011. 182 handledare utbildades. En utvärdering visar att 98 procent av deltagarna ansåg att utbildningen var mycket bra eller bra och att utbildningen gav tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra fortsatta utbildningar för busschaufförer. Det har även gjorts utvärderingar av några utbildningar som handledare genomfört. Där ansåg 66 procent att de i mycket hög eller hög grad fått nya kunskaper om hot och våld. 84 procent av deltagarna ansåg att de kommer att kunna använda kunskaperna i sitt arbete i mycket hög eller hög grad.

Bakom projektet står arbetsmarknadens parter inom bussbranschen, då Bussarbetsgivarna, Kommunala Företagens samorganisation, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska Transportarbetareförbundet. Finansiär var AFA Försäkring och Prevent har utvecklat konceptet.

Artiklar från Arbetsliv