Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom utbildningssektorn

Här hittar du material för att komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan och förskolan. Snabbstart hjälper dig att komma igång med det systematiska med arbetsmiljöarbetet och Ljudguide för förskolan hjälper dig att förbättra ljudmiljön.

Arbetsmiljön i skolan omfattar både fysiska faktorer som lokalplanering, ljus och ljud men även psykosociala faktorer som stress, mobbning och trivsel. Samarbetet mellan lärare och elever och hur skolan väljer att lösa svåra situationer, till exempel mobbning, är centrala arbetsmiljöfrågor inom skolvärlden. Från årskurs sju ska eleverna ges tillfälle att utse elevskyddsombud som representerar dem i arbetsmiljöarbetet. 

De två övergripande lagarna som styr skolan är skollagen och arbetsmiljölagen. I båda lagarna är begrepp som tillsynsansvar, skydd och inflytande centrala. I lagens mening är skolmiljö, inlärningsmiljö och arbetsmiljö till stor del samma sak.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Ljudguide för förskolan

Ljudguiden ger motivation och inspiration till arbete för en förbättrad ljudmiljö inom förskolan.

Till Ljudguide för förskolan

Tips på mer information

Arbetsmiljö i förskolan

Arbetsmiljö i friskolan

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.