Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom utbildningssektorn

Arbetsmiljön i skolan omfattar både fysiska faktorer som lokalplanering, ljus och ljud men även psykosociala faktorer som stress, mobbning och trivsel. Samarbetet mellan lärare och elever och hur skolan väljer att lösa svåra situationer, till exempel mobbning, är centrala arbetsmiljöfrågor inom skolvärlden. Från årskurs sju ska eleverna ges tillfälle att utse elevskyddsombud som representerar dem i arbetsmiljöarbetet. 

De två övergripande lagarna som styr skolan är skollagen och arbetsmiljölagen. I båda lagarna är begrepp som tillsynsansvar, skydd och inflytande centrala. I lagens mening är skolmiljö, inlärningsmiljö och arbetsmiljö till stor del samma sak.

Genom att navigera i menyn kan du läsa mer om arbetsmiljön i friskolan och i förskolan och få råd och tips om hur den kan förbättras.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv