Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom utbildningssektorn

Här hittar du material för att komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan och förskolan. Snabbstart hjälper dig att komma igång med det systematiska med arbetsmiljöarbetet och Ljudguide för förskolan hjälper dig att förbättra ljudmiljön.

Arbetsmiljön i skolan omfattar både fysiska faktorer som lokalplanering, ljus och ljud men även psykosociala faktorer som stress, mobbning och trivsel. Samarbetet mellan lärare och elever och hur skolan väljer att lösa svåra situationer, till exempel mobbning, är centrala arbetsmiljöfrågor inom skolvärlden. Från årskurs sju ska eleverna ges tillfälle att utse elevskyddsombud som representerar dem i arbetsmiljöarbetet. 

De två övergripande lagarna som styr skolan är skollagen och arbetsmiljölagen. I båda lagarna är begrepp som tillsynsansvar, skydd och inflytande centrala. I lagens mening är skolmiljö, inlärningsmiljö och arbetsmiljö till stor del samma sak.

Kom igång

De fem stegen för att komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan beskrivs i dokumentet Snabbstart arbetsmiljöarbete. Stegen är:

  1. Identifiera risker
  2. Välj risk att åtgärda
  3. Planera åtgärd
  4. Genomför åtgärd
  5. Gör ett varv till
Ljudguiden

Ljudguiden

Ljudguide för förskolan är ett kostnadsfritt webbverktyg om ljudmiljön i förskolan. Guiden ska ge inspiration och kunskap för att förbättra ljudmiljön.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Prevent erbjuder många utbildningar inom arbetsmiljö. Mest efterfrågad är grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går en utbildning tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten