Hoppa till huvudinnehållet

Förflytta personer

Förflyttningar och lyft av personer förekommer bland annat inom hälso- och sjukvård, omsorg, färdtjänst, förskolan och inom polis- och väktaryrket. Det kan handla om att lyfta upp ett barn på skötbordet eller förflytta en person från rullstolen till sängen. Här har vi samlat viktiga saker att tänka på för att undvika olyckor och belastningsbesvär.

Förflyttning av person i rullstol

Förebyggande arbete

Att minska riskerna vid personförflyttningar ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chef och skyddsombud ska undersöka om det finns risker, bedöma hur allvarliga de är, åtgärda riskerna och följa upp så att åtgärderna har fungerat.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Riskbedömning

Riskbedömningar behöver göras både inför varje förflyttningssituation och när det gäller förflyttningar generellt på organisationsnivå. En dialog mellan chef och personal är nödvändig för att hitta lösningar som fungerar. Ta gärna hjälp av en företagshälsa eller annan expert.

Viktiga aspekter inför riskbedömning och åtgärder

Organisation Arbetsbelastning, bemanning, antal personförflyttningar, prioritering och rutiner. 

Kommunikation Skapa utrymme för dialog mellan personal, chefer, de personer som ska förflyttas och eventuellt expertstöd av företagshälsa eller motsvarande.

Arbetsutrustning och hjälpmedel Se till att det finns rätt utrustning och att den verkligen används. Det är viktigt att utrustningen underhålls och att alla får utbildning i hur den ska användas.

Kunskap och utbildning Utbilda både chefer och medarbetare i arbetsmiljö, förflyttningskunskap, arbetsutrustning och bemötande av dem som ska förflyttas. Träna praktiskt. Skapa rutiner för att utbilda nyanställda. Utbilda gärna ergocoacher i förflyttningskunskap så att de kan stötta sina kollegor i det dagliga arbetet.

Tillbudsrapportering Se till att det finns rutiner för att rapportera olyckor och nästan-olyckor. Ta tillvara den kunskapen för att förhindra nya olyckor.

Fysisk aktivitet Skapa möjligheter till fysisk aktivitet och riktad träning för personalen. 

Omgivningen Undersök om det finns tillräckligt med utrymme i lokalerna och riskbedöm lokalernas utformning, ljus och rörliga föremål som kan komma i vägen.

Den som ska förflyttas Ta med längd, vikt, hälsa och sjukdomstillstånd i riskbedömningen. Ta tillvara den egna funktionsförmågan och skapa delaktighet vid förflyttningen.

Tips till arbetsgivare

  • Kartlägg nuet – hur ser det ut på individ- grupp- och organisationsnivå? Bedöm risker, gör en handlingsplan med åtgärder och följ upp så att åtgärderna fungerat.
  • Visa från ledningens sida att lyft och personförflyttningar är en prioriterad fråga. Skapa en kultur där alla vet att säkerheten går först. Lyft frågan på arbetsplatsträffar.
  • Utbilda personalen i förflyttningskunskap med praktisk träning. Utbilda ergocoacher som kan stötta kollegorna.

Tips till den som förflyttar personer

  • Riskbedöm varje situation där en person ska förflyttas med stöd av dig.
  • Ta tillvara funktionen och den egna förmågan hos den som ska förlyttas så att belastningen minskar.
  • Undersök möjligheten till utbildning i förflyttningskunskap.

Regler och föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverket)

Belastningsergonomi AFS 2012:2 (Arbetsmiljöverket) 

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket) 

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1 (Arbetsmiljöverket)

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Personlig assistans

Hemtjänsten

Äldreomsorg, vård och behandlingshem

Ambulanssjukvård

Externa länkar

Säkra personförflyttningar - en guide (Myndigheten för arbetsmiljökunskap)

Webbinarium om säkra personförflyttningar (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) 

Kunskapssammanställning om säkra personförflyttningar (Arbetsmiljöverket) 

TilThermometer - värdering av riskfylld belastning för vårdpersonal

Källa: Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland.

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.