Hoppa till huvudinnehållet

Ergonomihjälpen

För att skapa en god ergonomisk arbetsmiljö behöver man se över hur arbetet fungerar och genomföra förbättringar på de områden där det finns belastningsergonomiska risker. Ergonomihjälpen är ett stöd i det arbetet.

Ergonomihjälpen är ett stöd för att förbättra ergonomin. Den innehåller fyra steg: planera, undersöka, åtgärda och kontrollera. Gå igenom arbetsplatsen område för område och se till att involvera alla anställda. 

Ergonomihjälpen är framtagen i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och är anpassad till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Här kan du läsa mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Så här använder du Ergonomihjälpen

Ergonomihjälpen följer modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Till stöd finns mallar och exempel för varje moment. Modellen går ut på att:

A. Planera undersökningen

B. Undersök och bedöm risker

C. Åtgärda med hjälp av en handlingsplan

D. Kontrollera att åtgärderna har haft avsedd effekt

Vem leder ergonomiarbetet?

Det kan vara en chef, någon från HR eller en extern person som leder arbetet med ergonomiförbättringarna. Arbetet ska ske tillsammans med skyddsombud och övriga anställda. Det är viktigt att den ansvarige har resurser, befogenheter och ledningens stöd för att ta hand om och åtgärda resultaten.

Dags att börja! Planera (steg A)

Vid förändring av verksamheten

Ergonomihjälpen kan användas även vid planering av förändring av verksamheten. Arbeta då med mallarna som om den nya verksamheten redan existerar.

Checklistor

Här är Prevents checklistor som har med ergonomi att göra.

Arbete vid skärm

Arbetsställningar och arbetsrörelser

Belysning

Buller och vibrationer

Hälsoundersökningar

Kassaarbete

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Medicinska kontroller

Montering och paketering

Repetitivt, starkt styrt och bundet arbete

Prevents samtliga checklistor

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.