Hoppa till huvudinnehållet

Åtgärda – gör en handlingsplan

Nu är det dags att göra en handlingsplan för de åtgärder som ska minska eller ta bort de riskerna. Alla arbetsmoment som bedömts gula eller röda ska in i handlingsplanen. Därefter ska man bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.

Gör så här:

 • För över alla gula och röda risker i handlingsplanen.
 • Skriv in era åtgärder i en handlingsplan. Välj ut vilka åtgärder ni ska vidta först och vilka som kan vänta lite.
 • Notera vem som ansvarar för varje åtgärd, när den ska vara klar och när den ska följas upp.
 • Prioritera arbetsmoment som innebär störst risk för överbelastning eller som berör flera personer. Det kan vara smart att genomföra enkla åtgärder på en gång.

Åtgärda: mall att fylla i (steg C)

Åtgärda: exempel på ifylld mall (steg C)

Vad är en åtgärd?

Åtgärder kan vara till exempel tekniska lösningar, utbildning, information och organisatoriska förändringar. Ibland behövs mer kunskap för att få fram rätt åtgärd. Åtgärden kan då vara att ge någon med rätt kompetens i uppdrag att arbeta fram ett förslag till åtgärd. Frågor att ställa sig kan vara:

 • Kan riskerna begränsas eller tas bort genom åtgärder i andra delar av produktionen än där problemet först identifierats?
 • Kan en annan arbetsmetod hjälpa?
 • Behöver fysiska åtgärder på arbetsplatsen kompletteras med förändringar i arbetsorganisationen eller genom att göra arbetet mer varierat?

Exempel på åtgärder

 • Ställa ergonomiska krav vid inköp av utrustning eller planering av nya lokaler.
 • Utforma produktionssystem som innebär att det finns olika typer av arbetsuppgifter att variera mellan.
 • Ge ökat utrymme att själv kunna påverka sin arbetssituation.
 • Se över arbetstider, raster och pauser.
 • Se över möjligheterna för arbetsrotation, arbetsutvidgning och arbetsberikning.
 • Ordna särskild information för varje arbetsuppgift, till exempel om risker och hur man undviker dem.
 • Se till att det finns hjälpmedel anpassade till arbetsuppgiften och att de anställda vet hur man använder dem.
Nästa steg: Kontrollera (steg D)
Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.