Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö och coronaviruset

Här hittar du mallar, tips och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet i samband med coronaviruset.

Mallar, tips och checklistor

Kemikalier och smittrisker

De flesta av oss använder många kemiska produkter varje dag, till exempel diskmedel och rengöringsmedel. Din kropp kan ta upp kemiska ämnen när du andas eller äter. Många ämnen kan också tas upp av huden.

Alla kemikalier som används i arbetet ska vara märkta. Märkningen ska visa vilka risker som finns med produkten och vilka ämnen som ingår. De som levererar farliga kemiska produkter till arbetsplatser är skyldiga att skicka med säkerhetsdatablad. De ska innehålla detaljerad information om vilka farliga ämnen som ingår och hur produkten ska hanteras. Säkerhetsdatablad ska vara tillgängliga för alla på arbetsplatsen.

Kemikalier som kan innebära särskilda risker för gravida eller ammande:

 • Organiska lösningsmedel, som till exempel kan finnas i produkter som används vid målning, lackering, rengöring, tryckning och på kemtvättar.
 • Vissa bekämpningsmedel som kan ha hormonstörande effekter. Det gäller till exempel en del av de växtskyddsmedel som används i växthus.
 • Cytostatika (läkemedel som hämmar celltillväxt).
 • Anestesigaser (narkosgaser).
 • Tobaksrök och kolmonoxid.
 • Cancerframkallande eller reproduktionsstörande ämnen. Dessa ämnen har följande faroangivelser i säkerhetsdatablad:
  • H340 Kan orsaka genetiska effekter
  • H341 Misstänkts kunna orsaka genetiska defekter
  • H350 Kan orsaka cancer
  • H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  • H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
  • H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
  • H362 Kan skada spädbarn som ammas 

Smitta

En del infektioner kan i vissa fall påverka graviditeten. Några exempel är vattkoppor, mässling, röda hund, toxoplasma, tuberkulos och hepatit B och C. Risken för att bli smittad är i allmänhet inte större i arbetet än i samhället. God handhygien är ofta en tillräcklig förebyggande åtgärd.

Planerar du att bli gravid är det bra om du ser över ditt vaccinationsskydd, särskilt om du i ditt arbete ofta kommer i kontakt med smittbärare.

Externa länkar

Hitta på sidan

Medarbetarenkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Mer om OSA-enkäten