Hoppa till huvudinnehållet

Gravida och ammande kvinnor

Foster och spädbarn tål kemiska ämnen sämre än vuxna. Därför är det viktigt att de inte utsätts för farliga kemiska ämnen.

Ämnen som är speciellt farliga för foster och spädbarn

Ämnen som är särskilt farliga för foster och spädbarn och som gravida och ammande därför bör undvika är

  • bly
  • kvicksilver, kvicksilverföreningar  
  • smittohämmande läkemedel (vissa cytostatika, det vill säga cellgifter som används inom sjukvården)  
  • kolmonoxid (finns i rökgaser och avgaser)  
  • kemiska ämnen som kan tas upp via huden och ge skador.

Ämnen som är cancerframkallande, reproduktionsstörande eller mutagena är särskilt farliga för foster och spädbarn. Sådana kemiska produkter är märkta med faropiktogram med någon av följande faroangivelser. Faroangivelser är koder för hälsorisker hos kemiska produkter. De finns på förpackningen samt i säkerhetsdatabladet under avsnitt 2 (farliga egenskaper) och avsnitt 11 (toxikologisk information).

Faroangivelser

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.  
H350 Kan orsaka cancer.   
H340 Kan orsaka genetiska defekter.  
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. 
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 
H350i Kan orsaka cancer vid inandning.  
H360F Kan skada fertiliteten.   
H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H360D Kan skada det ofödda barnet.  
H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
H361f Misstänks kunna skada fertiliteten. 
H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna          
skada det ofödda barnet. 
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.  
H362 Kan skada spädbarn som ammas.

Bedöm riskerna och vidta åtgärder

Om någon som är gravid eller ammar arbetar med cancerframkallande, reproduktionsstörande eller mutagena kemiska produkter, måste man bedöma riskerna. Åtgärder ska vidtas så att vare sig kvinnan eller fostret/barnet riskerar att skadas.

Tillsammans med den gravida kvinnan ska en riskbedömning göras så snart arbetsgivaren får veta att hon är gravid eller ammar.

Riskbedömning

Observera att om det visar sig att riskerna är så stora att det behövs åtgärder, får kvinnan inte utföra arbetsuppgifterna förrän man har vidtagit åtgärder så att arbetet blivit säkert.

Lagar och förordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare innehåller regler om kemiska och andra risker samt hur de ska minskas för att skydda gravida och ammande kvinnor samt deras foster/barn.

Hitta på sidan