Hoppa till huvudinnehållet

Speciella krav för vissa kemiska produkter och ämnen

Det finns ett omfattande regelverk för ämnen som innebär särskilda risker. För vissa kemiska produkter och ämnen finns särskilda krav

  • Åtgärder
  • Utbildning eller kunskaper
  • Medicinska kontroller eller läkarundersökningar
  • Mätning av luftföroreningar

Akrylater och cyanoakrylater (används vid tillverkning av akrylatplast, i lim och UV-härdande akrylatlack)

Allergiframkallande ämnen - utbildning

Anestesigaser

Asbest

Bekämpningsmedel

Bly

Cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen

CFC (klorfluorkolväten)

Cytostatika

Eldfasta fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer

Epoxi (ingår i vissa härdande limmer, lacker och andra härdande material)

Etylenoxid

Formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker

Härdplaster, se:

Akrylater och cyanoakrylater

Allergiframkallande ämnen

Epoxi

Isocyanater och polyuretan (ingår i polyuretanlack och -lim, används vid tillverkning av skumplast)

Isocyanater som bildas vid arbeten då material som innehåller polyuretan upphettas

Kadmium

Kvarts

Mineralull (till exempel glasull, stenull, slaggull, eldfast mineralull samt glasfibrer)

Motorbränsle

Oljor

PCB, se under Sanering för råd om arbetsmiljö för säker sanering av fogmassor

Styren för tillverkning av armerad esterplast

Syrahärdande lacker, se Formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker

UV-härdande akrylatlacker och -färger

I KemiGuiden finns dessutom information om olika typer av Åtgärder som minskar de kemiska riskerna och som kan användas för att klara kraven på säkert kemikaliearbete på arbetsplatsen.

Hitta på sidan