Hoppa till huvudinnehållet

Allergiframkallande ämnen

Om man arbetar med ämnen som är märkta med

 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion, eller
 • H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

finns det risk för allergi. Då krävs det särskilda åtgärder för att undvika att någon blir allergisk.

Skyddsåtgärder

För arbete med dessa produkter ska det finnas dokumenterade rutiner och regler för:

 • Var produkterna hanteras.
 • Vilka skyddsåtgärder som ska användas för att minska exponeringen så mycket som är praktiskt möjligt.
 • Om personlig skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken skyddsutrustning och när ska den användas.
 • Hur man ska kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för farliga halter.
 • Om de allergiframkallande ämnena hanteras öppet, ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska sitta på dörren till lokalen/utrymmet. Om det inte finns någon risk att andra utsätts för eller kommer i kontakt med den allergiframkallande produkten, behövs inga skyltar.

Information om risker och åtgärder

De som arbetar med eller leder arbete med allergiframkallande ämnen ska få information om riskerna och hur arbetet ska utföras och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika kontakt med de allergiframkallande ämnena.

För en del allergiframkallande ämnen finns dessutom krav på bl a utbildning och medicinska kontroller. Läs mer under respektive ämne.

 • Diisocyanater 
 • Epoxiplastkomponenter
 • Organiska syraanhydrider
 • Metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 samt vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter diisocyanater eller processer som frisätter formaldehyd, där formaldehyd avges eller där man använder formaldehydharts (fenol-formaldehydharts, urea-formaldehydharts och melamin-formaldehydharts).

Lagar och förordningar

Hitta på sidan