Hoppa till huvudinnehållet

Asbest

Arbete med asbest ställer krav på effektiva åtgärder, men också på tillstånd, utbildning, medicinska kontroller och ibland även mätningar. OBS! Saknas tillstånd, utdöms en sanktionsavgift på 40 000 till 400 000:- vid rivning eller 15 000 till 150 000:- för annat arbete med asbest. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Om asbest måste tas bort, är det enklast att anlita en entreprenör för att sanera asbesten. För att försäkra sig om att entreprenören följer gällande lagar och regler för asbestsanering, kan man ställa krav vid upphandling och i avtal med entreprenören. Exempel på formuleringar finns i Underlag för upphandling. Det är frivilligt att använda sig av dessa krav och avtalsformuleringar.

Åtgärder innan arbetet börjar

 • Kontrollera att ni klarar alla krav på tillstånd, utbildning, medicinska kontroller och mätningar som gäller er verksamhet. OBS! Om någon som arbetar med asbest inte har utbildning för det arbetet utdöms en sanktionsavgift på 50 000:- per person utan giltigt utbildningsbevis.
 • Undersök vilka material som innehåller eller kan innehålla asbest.
 • Vid rivning – om det finns minsta tveksamhet om asbest förekommer, begär uppgifter om förekomst av asbest i det som ska rivas av byggnadens ägare eller den som äger den tekniska anordningen (exempelvis maskinen).
 • Det behövs särskilda förberedelser och utrustning för att arbeta med asbest på ett säkert sätt. Arbetet måste därför planeras noggrant, så att allt som behövs finns på plats när arbetet påbörjas.
 • Det är viktigt att ha beredskap för att skydda personalen om något oförutsett händer. Bedöm riskerna och skriv skyddsinstruktioner för hur arbetet ska utföras och vilken skyddsutrustning som ska användas. Instruktionerna ska finnas på arbetsplatsen. Vid rivning ska instruktionerna anpassas till förhållandena på den aktuella arbetsplatsen. De skriftliga arbets- och skyddsinstruktionerna ska innehålla följande uppgifter om åtgärder för att hindra dammspridning:
  • Personlig skyddsutrustning och typ av andningsskydd som ska användas
  • Arbetsmetoder
  • Städning efter rivningsarbete
  • Avfallshantering
  • Personlig hygien

Följande gäller allt asbestarbete

Organisera arbetet rätt

 • Organisera arbetet så att så få som möjligt utsätts för asbest.
 • Planera så att det finns tid och möjligheter att hålla utrymmen och utrustning rena. Städa bort asbesthaltigt damm löpande. Om utrustning ska transporteras till annat ställe för rengöring – lägg den i tättslutande förpackning före transport.
 • Rökning är förbjuden inom det avgränsade område där asbest förekommer.

Märkning och skyltar

 • Arbetsplats där asbest förekommer ska vara klart avgränsad och tydligt märkt med skylt ”Asbestarbete – Tillträde förbjudet för obehöriga” eller vid rivning med ”Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga”.
 • Förpackningar och behållare som innehåller asbest eller asbesthaltigt material, ska vara tydligt märkta med varningstext som innehåller ordet "asbest". OBS! Saknas sådan märkning utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.
 • Inkapslingar av asbesthaltigt material, till exempel isoleringar som sitter kvar i en byggnad, ska vara märkta med ”Inkapslad asbest”.
 • Arbete med asbesthaltiga material i samband med forskning, utveckling och analys.

Andningsskydd

 • Andningsskydd ska väljas så att det passar användaren (passformen är viktig för att få ett bra skydd).
 • Den enda typ av andningsskydd som ger ett säkert skydd mot asbest är tryckluftsmatat andningsskydd. I undantagsfall kan fläktmatat andningsskydd användas, men då får det inte finnas höga halter av asbest i luften och arbetet får inte heller vara fysiskt tungt. I praktiken är förhållandena nästan alltid sådana att tryckluftsmatat andningsskydd är det enda alternativet. Varken helmasker, halvmasker eller fläktmatade andningsskydd ger tillräckligt säkert skydd. Vid fysiskt tungt arbete andas man in mer luft vilket ökar risken för inläckage av förorenad luft.

Arbetskläder

 • Heltäckande och tättslutande skyddskläder med huva ska användas vid allt arbete som innebär att man kommer i direkt kontakt med asbest, till exempel vid rivning och vid arbete med installationer som innehåller asbest. Skyddskläderna ska vara dammavstötande och utformade så att damm inte samlas i veck, fickor och liknande.
 • Arbetskläder och privata kläder får inte förvaras tillsammans.
 • Arbetskläder som är förorenade med asbest får inte tvättas tillsammans med andra kläder. (Det finns studier som visar förekomst av asbestskador hos asbestarbetares familjer som antas bero på att asbest spridits till hemmet via arbetskläderna).
 • Behållare som innehåller kläder som använts vid asbestarbete ska vara tydligt märkta med texten ”Asbestförorenade skyddskläder”.

Avfall

 • Avfall, material, tömda förpackningar, filter och annat som innehåller asbest, ska omgående läggas i sluten behållare och förvaras så tills det slutligen kan omhändertas.
 • Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltningar kan bistå med information om deponering av asbesthaltigt avfall.

Efter avslutat arbete

 • Rengör noggrant, så att inget asbesthaltigt damm finns kvar på några ytor.

För rivning gäller dessutom

Organisation och förberedelser

 • Eftersom rivning av asbest innebär särskilda risker och ställer krav på att arbets- och skyddsinstruktioner följs noga, är det olämpligt med löneformer som ackordslön, som kan innebära att personalen arbetar under pressade förhållanden.
 • Om någon arbetar ensam med rivning inuti en inneslutning, se till att det finns beredskap för särskilda åtgärder som kan behövas vid ett eventuellt olycksfall.
 • Vid rivning, se till att det finns toalett samt dusch med varmt och kallt vatten lättillgängligt vid arbetsplatsen, så att det går att tvätta sig före måltid och att duscha efter arbetet.
 • Vid rivning, börja med att riva de delar som innehåller asbest. Fortsätt sedan med resten.

Andningsskydd

 • Vid rivning av asbest inuti inneslutning ska tryckluftsmatat andningsskydd med säkerhetstryck användas.
 • Andningsskydd ska användas hela tiden arbete pågår i inneslutet rivningsområde och även under tiden skyddskläder tas av och omhändertas efter avslutat asbestarbete.

Skyddsåtgärder

 • Det är en fördel om rivning av löst sammanhållen asbest, till exempel sprutisolering och rörböjar, kan göras med våt saneringsmetod. Den våta metoden ger avsevärt lägre exponering än torrsanering som hittills varit den dominerande saneringsmetoden i Sverige. Torrsanering av mindre rörböjar med så kallad glove box (handsk-box) ger en exponering i samma nivå som våtsanering. 
 • Maskiner som används vid rivning ska antingen vara försedda med utsug som är integrerade i maskinen eller användas tillsammans med punktutsug som placeras så nära bearbetningsstället att de effektivt fångar in det damm som sprids.
 • Vid rivning inomhus, ska rivningen vara innesluten. För omfattande rivningsarbeten, kan rivningen byggas in i ett separat rum till exempel med väggar av täckplast. Rummet ska ventileras och ha undertryck i förhållande till omgivningen (blir det ett läckage, kommer luft att läcka in i utrymmet från omgivningen). Asbest sprids inte från utrymmet till omgivningen. Tryckdifferensmätare ska finnas, så att man kan kontrollera undertrycket. En luftsluss ska finnas för tillträde till och utträde ur inneslutningen. I luftslussen ska det vara förberett så att man kan tvätta händerna när man avslutar saneringsarbetet och tar av sig skyddskläderna.

OBSERVERA! Vid rivning är det många detaljer att tänka på för att man inte ska riskera att andas in asbest.

 • Ombyte av kläder ska ske i luftslussen, inte utanför. Om man byter om utanför luftslussen, blir det rum man byter om i förorenat med asbest. Dessutom andas man själv in asbest, när man tar hand om de kläder som använts vid asbestarbetet.
 • Allt material till inneslutningen som utsatts för asbest, måste kasseras efter avslutat arbete (asbesthaltigt avfall). Därför är det smart att placera reglar på utsidan av plasten – inte på insidan. Självklart ska skyddsoverall användas.
 • Luftslussen måste vara en riktig sluss. Slussen där man byter man kläder måste vara utformad och används på ett sådant sätt att den inte är öppen i båda ändar samtidigt. Material som är förorenat med asbest ska förpackas innan det transporteras ut ur slussen.

Vid mindre omfattande rivning inomhus, kan man arbeta utanför inneslutningen och till exempel ha händerna i handskar som är infästa i inneslutningen, så kallad glove bag. Inneslutningen ska ha undertryck och vara försedd med tryckdifferensmätare.

Om dammsugare eller punktutsug används för att fånga in och transportera bort asbest eller asbesthaltig luft, ska luften i första hand ventileras ut från arbetsplatsen. Om det av något skäl inte går att föra bort luften, får den endast föras tillbaka till arbetsplatsen om minst 99,95 % av det finaste asbestdammet, det som är respirabelt (som kan nå ner i lungorna), skiljs av innan luften återförs till arbetsplatsen.

Arbetskläder

 • Varje gång man lämnar ett inneslutet rivningsområde, ska skyddskläderna dammsugas och tas av i luftslussen. Detta ska göras innan andningsskyddet tas av. Andra kläder får inte tas in i luftslussen.
 • Arbetskläder som ska återanvändas placeras i särskild påse.

Avfall

 • Allt material till inkapslingen av arbetsområdet vid rivning, som utsatts för asbest, klassas som asbestavfall och ska läggas i sluten behållare, som ska omhändertas. Sådant material får inte återanvändas. Därför är det bra att placera reglar mm på utsidan av täckplasten.

Efter avslutat arbete

 • Efter rivning, ventilera minst 4 - 12 timmar efter avslutat arbete, innan väggar och luftsluss rivs.
 • Vid hantering och transport av fläkten ska luftintaget täckas med plast, för att förhindra att asbest sprids när fläkten hanteras och transporteras.
 • Asbesthaltigt damm kan ofta sitta kvar på täckplasten. Dammsug och/eller fukta ytorna för att minska spridningen av asbest när inkapslingen rivs.
 • Verktyg rengörs eller läggs i plastpåse som försluts före transport från saneringsplatsen.

Vid arbete i maskin- eller fordonshytt gäller dessutom

 • Vid arbete i en maskin- eller fordonshytt, ska dessa vara utrustade med ett filter som renar tilluften från asbest. Välj ett grundfilter tillsammans med ett så kallat HEPA-filter i klass H13. Grundfiltret gör att belastningen på HEPA-filtret blir lägre och inte behöver bytas lika ofta. När filtren används sätts de igen av damm. Då minskar luftflödet genom filtren, varför filtren måste bytas ut. Förbrukade filter ska kastas, se under avfall nedan.
 • Om arbete sker från fordons- eller maskinhytt, ska det vara övertryck i hytten. Övertryck innebär att om till exempel ett fönster öppnas lite, strömmar luften från hytten eller fordonet ut till omgivningen. Vid undertryck sker det motsatta, det vill säga förorenad luft och asbest strömmar in i hytten. Om de filter som ska rena tilluften till hytten börjar bli igensatta, minskar flödet och det finns risk för inläckage av förorenad luft. Byt därför filter ofta. I större öppningar, till exempel om dörren öppnas, strömmar luft in i hytten, trots övertrycket. Därför kan det behövas personlig skyddsutrustning i hytten.

Lagar och förordningar

Hitta på sidan