Hoppa till huvudinnehållet

Reach

Målet med Reach

Reach har tillkommit för att:

 • Förbättra säkerheten både när det gäller människors hälsa och miljön vid användning av kemiska ämnen.
 • Öka kunskapen om de kemiska ämnen som används.
 • Den kunskap som finns om ämnen ska bli mer tillgänglig.
 • Lägga ansvaret för bedömningen av risker för människa och miljö på de företag som tillverkar, importerar och säljer ämnen. Tidigare låg detta ansvar på myndigheterna, som genom Reach får en mer utpräglad tillsynsroll.
 • Öka informationsutbytet mellan tillverkare, importörer och leverantörer samt användare av ämnen och kemiska produkter, så att de skyddsåtgärder som rekommenderas är effektiva och anpassade till olika användningssätt.
 • Samma regler för ämnen och kemiska produkter ska gälla inom hela EU/EES. Det innebär fri rörlighet för ämnen och kemiska produkter, vilket ska främja innovation och utveckling.

Innehåll i Reach

 • Reach fokuserar i första hand på kemiska ämnen. Dessa ingår i kemiska produkter som kan bestå av rena ämnen eller blandningar.
 • Reach fokuserar på ämnen som tillverkas eller importeras i mängder av minst ett ton per tillverkare/importör och år. Informationskraven ökar för ämnen som tillverkas eller importeras i stora mängder. Kravet på att ta fram exponeringsscenarier och rekommendera riskreducerande åtgärder gäller dock enbart ämnen som är klassificerade som farliga (exempelvis märkta med faropiktogram eller farosymbol).
 • Reach innehåller regler som har betydelse för användningen av kemiska produkter.
 • Reach rör också speciellt hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i varor inklusive ämnen som är avsedda att avges från varorna under normala och förutsebara förhållanden, t ex när de används eller blir avfall.
 • Reach rör inte avfall eller läkemedel. Reach har heller ingen större betydelse för ämnen som regleras på annat sätt, såsom bekämpningsmedel, livsmedel mm.

Förändringar genom Reach

Störst förändringar innebär Reach för de företag som

 • Tillverkar kemiska ämnen.
 • Importerar kemiska ämnen (från länder utanför EU/EES).
 • Tillverkar eller importerar kemiska ämnen som är så hälso- eller miljöfarliga att det kommer att krävas tillstånd för dem. Även företag som använder sådana ämnen påverkas.

Företag som tillverkar, importerar eller använder särskilt farliga ämnen kan komma att behöva tillstånd för det. Användningen av ämnen som tidigare begränsats förändras inte i någon större utsträckning genom Reach.

Företag som använder ämnen eller kemiska produkter påverkas också, främst genom att säkerhetsdatabladen förändras och att man är skyldig att följa rekommendationerna om hantering och åtgärder som ska kontrollera de kemiska riskerna.

Kunskap om risker

Kunskapen om ämnen och deras hälso- och miljörisker ska öka genom att tillverkare och importörer har en skyldighet att registrera ämnen. Tillverkare och importörer ska lämna information om risker och riskhantering med mera i samband med registrering.

Registreringen innebär att kunskap samlas och delas mellan de företag som tillverkar eller importerar ämnet. Denna kunskap samlas i Reach-databasen hos den Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA. Delar av uppgifterna kommer att vara offentliga.

Nytt - identifierad användning och kemikaliesäkerhetsrapport

Reach innebär förändringar när det gäller information om risker via säkerhetsdatablad.

En viktig förändring är att tillverkare och importörer ska bedöma riskerna för varje ”identifierad användning” av farliga ämnen och sammanställa en kemikaliesäkerhetsrapportCSR med exponeringsscenarier och riskreducerande åtgärder. CSR krävs (med vissa undantag) av företag som tillverkar eller importerar 10 ton/år eller mer av ett ämne. Informationen i CSR ska återspeglas i säkerhetsdatabladen.

 Rekommendationer i säkerhetsdatablad om hantering och åtgärder ska anpassas till de identifierade användningarna och användarna ska i tillämpliga delar följa de rekommendationer som ges alternativt göra en egen kemikaliesäkerhetsbedömning.

Tillverkare och importörer behöver registrera ”identifierade användningar” för sina ämnen. Identifierad användning är det sätt på vilket ett ämne (eller kemisk produkt som innehåller ämnet) används, till exempel om ett ämne används som bindemedel i färg eller om en målarfärg appliceras med spraypistol. Tillverkare/importörer behöver därför öka sin kunskap om hur ämnena används av nedströmsanvändare, dvs företag som tillverkar blandningar av ämnen och slutanvändare av kemiska produkter. Det innebär att kommunikationen och samarbetet mellan tillverkare/importör/leverantör/distributör och användare av ämnen och blandningar måste öka. Till sin hjälp har aktörerna ”Substance Use Descriptor System” som ECHA har utvecklat för att identifiera och kommunicera användningar.

Reach och svensk lagstiftning

Miljöbalken och andra lagar har justerats för att anpassa svensk lagstiftning till Reach.

ECHA

Den Europeiska Kemikaliemyndigheten, (European Chemical Agency, ECHA) ansvarar för administrationen av Reach på europeisk nivå. Det är hos ECHA som företag kan registrera ämnen och söka tillstånd för särskilt hälso- eller miljöfarliga ämnen samt anmäla att ett tillståndspliktigt ämne används.

Hitta på sidan