Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Nanopartiklar

Foldern "Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet" beskriver var nanopartiklar kan finnas i arbetsmiljön och hur man hanterar dem.

Ladda ner foldern

Nanopartiklar i arbetsmiljön

Nanoteknik innebär att små strukturer och partiklar tillverkas ingenjörsmässigt för att skapa nya material med mycket attraktiva egenskaper.

Sådana material utvecklas för användning inom många olika branscher. Vid utveckling, tillverkning, bearbetning och användning skulle hälsorisker kunna uppstå i olika arbetsmiljöer. Partiklar med storlekar mellan 1 och 100 nanometer (1 nanometer = en miljarddels meter) finns både naturligt och som oavsiktligt skapade luftföroreningar.

Foldern "Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet"

De avsiktligt tillverkade partiklarnas speciella egenskaper, gör att man måste vara extra uppmärksam på deras eventuella negativa effekter i arbetsmiljön. Man kan dock lära sig av de risker som finns med oavsiktligt tillverkade partiklar. I foldern "Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet" beskrivs vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön och hur man hanterar dem.

Texten har fokus på de nanopartiklar som tillverkas, inte på de partiklar som uppstår naturligt eller oavsiktligt vid olika typer av mänskligt skapade processer.

Precis som i allt annat arbetsmiljöarbete handlar det om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Att riskbedöma hanteringen av nanopartiklar och föreslå effektiva åtgärder kan vara svårt. Ta därför gärna hjälp av en sakkunnig person till exempel inom företagshälsovården.

Ladda ner foldern

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Prevents checklistor

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten