Hoppa till huvudinnehållet

Formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker

Syrahärdande färg och lacker kan avge formaldehyd. Formaldehydhartser kan ingå i lim, lack och andra produkter. Två vanliga typer av formaldehydharts som används vid tillverkning av amino- och fenoplaster är ureaformaldehydharts (karbamidformaldehydharts) och melaminformaldehydharts. Arbete med formaldehyd och formaldehydhartser innebär risk för allergi.

Om produkter avger formaldehyd eller innehåller formaldehydhartser gäller särskilda regler om

 • Utbildning. Krav på utbildning gäller för allt arbete med formaldehydhartser och ämnen som avger formaldehyd.
 • Skyddsåtgärder
 • Skyltar
 • Läkarundersökning

Dessutom kan man behöva göra mätningar för att kontrollera att anställda inte utsätts för halter som överstiger gällande gränsvärden.

Skyddsåtgärder

För arbete med produkter som kan avge formaldehyd eller arbete med produkter som är märkta med faroangivelserna H317 eller H334 ska det finnas dokumenterade rutiner och regler för:

 • Var produkterna hanteras.
 • Vilka skyddsåtgärder som ska användas för att minska exponeringen så mycket som är praktiskt möjligt.
 • Om personlig skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken skyddsutrustning och när ska den användas.
 •  Hur man ska kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för farliga halter.
 • Om de allergiframkallande ämnena hanteras öppet, ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska sitta på dörren till lokalen/utrymmet.

Information om risker och åtgärder

De som arbetar med eller leder arbete med allergiframkallande ämnen ska få information om riskerna och hur arbetet ska utföras och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika kontakt med de allergiframkallande ämnena.

Utbildning

Utbildning krävs för alla som arbetar med eller leder arbete där formaldehyd avges eller där man använder formaldehydharts (fenol-formaldehydharts, urea-formaldehydharts och melamin-formaldehydharts). Utbildning ska handla om riskerna i arbetet och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska kunna göras på ett säkert sätt, t.ex.

 • Grundläggande kunskaper om riskerna med de ämnen som används.
 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.
 • Genomgång av riskfyllda arbetsmoment.
 • Vad som händer vid bearbetning och eventuell termisk nedbrytning.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.
 • Vilken typ av ventilation som behövs.
 • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig.
 • Teknik för rengöring och sanering.

Utbildningen får vara högst fem år gammal och man ska kunna visa intyg på genomgången utbildning och vad som ingått i utbildningen.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig utbildare för att få hjälp med utbildningen. 

OBS! Om den som arbetar med eller leder arbetet med ämnen som avger formaldehyd eller med formaldehydharts inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000:- per person.

Läkarundersökning

Anställda som arbetar med produkter som innehåller formaldehydhartser ska erbjudas läkarundersökning.

Läkarundersökning ska göras innan arbetet påbörjas och med högst två års mellanrum.

Kontakta företagshälsovården när det gäller läkarundersökningar. De vet vad som ska ingå och när det krävs kontroller. Det ska föras register över de medicinska kontrollerna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

 • namn på arbetstagaren
 • vilket ämne som föranlett läkarundersökningen (t.ex. formaldehydhartser)
 • under vilken tid arbetstagaren arbetat med ämnet
 • resultat av den medicinska kontrollen

Kontrollera följande:

 • Erbjuds/görs läkarundersökning av alla som ska börja arbeta med formaldehydhartser?
 • Görs medicinsk kontroll omgående om någon har symptom som kan bero på formaldehydhartser, till exempel symptom från hud och luftvägar eller annan misstanke om allergi som rimligen inte beror på förkylning eller liknande?

Behövs mätningar?

Mätning av vilka halter som anställda exponeras för kan behövas för att göra en riskbedömning. Uppmätta halter jämförs då med gällande hygieniska gränsvärden. För att minska behovet av mätningar, kan man att se till att skyddsåtgärderna är så effektiva som möjligt.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig konsult för att få hjälp med de mätningar som behövs.

Lagar och förordningar

Arbete med allergiframkallande ämnen som formaldehydhartser och ämnen som avger formaldehyd regleras i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 37 a-g.

Krav på att läkarundersökning ska erbjudas vid arbete med formaldehydhartser finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 37f och i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Hitta på sidan