Hoppa till huvudinnehållet

Eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer

Eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer (inte glasull, stenull eller slaggull) kan sannolikt framkalla cancer. Därför finns särskilda krav på åtgärder, men också på medicinsk kontroll och mätning av anställdas exponering för sådana fibrer.

Åtgärder som minskar riskerna

För arbete med eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer (inte glasull, stenull eller slaggull) finns särskilda regler.

 • Välj eldfast mineralull (till exempel AES-fibrer) istället för eldfasta keramiska fibrer, kristallina fibrer och specialfibrer i alla fall där det är möjligt. Den eldfasta mineralullen är inte lika farlig. Välj också sådana produkter som dammar så lite som möjligt och som avger minst mängd av de allra finaste fibrerna som når långt ner i lungorna.
 • Ha städrutiner och följ dem. Damm ska sugas bort med dammsugare eller centralsug som är försedd med absolutfilter. Rengöring genom spolning är ett alternativ om det är möjligt och riskfritt. Sopa inte och blås inte rent med tryckluft!
 • Rensa och rengör ventilationssystemet minst två gånger per år, så att det fortsätter att fungera som det ska.
 • Dammar det mycket behövs också skyddskläder. Skyddskläder ska förvaras avskilt från privata kläder och andra arbetskläder. Eftersom det kan fastna fibrer i skyddskläderna, behöver de rengöras. Är de starkt förorenade med fibrer ska de dammsugas av först. Kläder som är förorenade med fibrer ska märkas med information om det när de lämnas för rengöring eller tvätt.
 • Om andningsskydd behövs ska det ha ett P3-filter för att ge tillräckligt skydd mot fibrerna.
 • Återkommande tillverkning eller bearbetning av produkter som är gjorda av eldfasta keramiska fibrer, kristallina fibrer och specialfibrer, och som görs på ett sådant sätt att det dammar, får bara ske i särskilt utrymme. Det ska finnas skyltar med texten "VARNING. Fiberhaltigt damm" vid ingången till sådana arbetsplatser.
 • Maskiner och annan utrustning som innehåller eldfasta keramiska fibrer, kristallina fibrer och specialfibrer ska märkas, så att det tydligt syns att de innehåller dessa fibrer och kan alstra fiberhaltigt damm.

Krav på medicinsk kontroll

OBS! Om någon som arbetar med eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer inte har genomgått medicinsk kontroll och fått tjänstbarhetsintyg, utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Kontrollera följande:

 • Görs medicinsk kontroll av alla som ska börja arbeta med de fibrer som nämns ovan?
 • Görs återkommande läkarundersökningar, minst vart tredje år?

Om den medicinska kontrollen visar att en anställd löper större risk än andra att skadas av fibrer, får han eller hon inte fortsätta med det arbetet.

Kontakta företagshälsovården när det gäller medicinska kontroller. De vet vad som ska ingå och när det krävs kontroller.

Det ska föras register över de medicinska kontrollerna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

 • namn på arbetstagaren
 • vilket ämne som föranlett den medicinska kontrollen (eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer)
 • under vilken tid arbetstagaren arbetat med fibrerna
 • resultat av medicinsk kontroll
 • om den anställde kan (fortsätta) arbeta med dessa fibrer, så kallad tjänstbarhetsbedömning.

Sammanställningar av resultaten av de medicinska kontrollerna ska skickas till Arbetsmiljöverket. Diskutera med företagshälsovården hur detta ska skötas. 

Krav på mätning av anställdas exponering

Det finns krav på mätningar av vilka halter de anställda exponeras för. Mätning måste göras senast tre månader efter att arbetet startats och därefter årligen. Kontakta företagshälsovården eller annan kunnig konsult, för att få hjälp med mätningarna.

Kopia av mätrapporten ska skickas till Arbetsmiljöverket senast tre månader efter det att mätningen gjorts.

Lagar och förordningar

Regler om arbete med eldfasta fibrer, kristallina fibrer och specialfibrer finns i AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer. Krav på åtgärder berörs i §§ 4, 9, 10, 11, 5 och 6.

Regler om medicinska kontroller vid arbete med eldfasta fibrer, kristallina fibrer och specialfibrer finns i AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer och i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Regler om mätningar vid arbete med eldfasta fibrer, kristallina fibrer och specialfibrer finns i AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer, 14-17 §§. Gällande gränsvärden finns i AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

Hitta på sidan