Hoppa till huvudinnehållet

Epoxi och syraanhydrider

Epoxi ingår i bland annat lim och lack. När man arbetar med epoxi används ofta härdare som består av syraanhydrid. Arbete med epoxi innebär risk för allergi. Vid arbete med epoxi och syraanhydrider gäller särskilda regler om

 • Utbildning. Krav på utbildning gäller för allt arbete med så kallade epoxiplast-komponenter och syraanhydrider dvs. de ämnen som blandas när man arbetar med epoxilim, epoxilack etc.
 • Skyddsåtgärder
 • Skyltar
 • Läkarundersökning

Dessutom kan man behöva göra mätningar för att kontrollera att anställda inte utsätts för halter som överstiger gällande gränsvärden.

Skyddsåtgärder

För arbete med produkter som innehåller epoxiplastkomponenter och som är märkta med faroangivelserna H317 eller H334 ska det finnas dokumenterade rutiner och regler för:

 • Var produkterna hanteras.
 • Vilka skyddsåtgärder som ska användas för att minska exponeringen så mycket som är praktiskt möjligt.
 • Om personlig skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken skyddsutrustning och när ska den användas.
 • Hur man ska kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för farliga halter.
 • Om de allergiframkallande ämnena hanteras öppet, ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska sitta på dörren till lokalen/utrymmet.

Information om risker och åtgärder

De som arbetar med eller leder arbete med allergiframkallande ämnen ska få information om riskerna och hur arbetet ska utföras och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika kontakt med de allergiframkallande ämnena.

Utbildning

Utbildning krävs för alla som arbetar med eller leder arbete där man använder epoxiplastkomponenter eller syraanhydrider. Utbildning ska handla om riskerna i arbetet och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska kunna göras på ett säkert sätt, t.ex.

 • Grundläggande kunskaper om riskerna med de ämnen som används.
 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.
 • Genomgång av riskfyllda arbetsmoment.
 • Vad som händer vid bearbetning och eventuell termisk nedbrytning.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.
 • Vilken typ av ventilation som behövs.
 • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig.
 • Teknik för rengöring och sanering.

Utbildningen får vara högst fem år gammal och man ska kunna visa intyg på genomgången utbildning och vad som ingått i utbildningen.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig utbildare för att få hjälp med utbildningen. 

Om den som arbetar med eller leder arbetet med epoxiplast-komponenter och syraanhydrider inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000:- per person.

Läkarundersökning, arbete med syraanhydrider

Läkarundersökning krävs för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kemiska produkter som innehåller syraanhydrider. Baserat på läkarundersökningen görs en tjänstbarhetsbedömning. Om läkaren bedömer att man inte är tjänstbar, får man inte arbeta med syraanhydrider. Läkarundersökning ska göras innan arbetet påbörjas och med högst två års mellanrum. Om läkarundersökning gjorts innan arbetet påbörjas, ska ny läkarundersökning görs inom tre till sex månader från det att arbetet påbörjades.

OBS! Om någon som arbetar med syraanhydrider inte har genomgått läkarundersökning och fått tjänstbarhetsintyg, utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Kontrollera följande:

 • Görs läkarundersökning av alla som ska börja arbeta med syraanhydrider?
 • Har alla som ska arbeta med syraanhydrider gått igenom läkarundersökning och fått tjänstbarhetsintyg innan de påbörjat arbetet?
 • Görs läkarundersökning omgående om någon har symptom som kan bero på syraanhydrider, till exempel symptom från luftvägar eller annan misstanke om allergi som rimligen inte beror på förkylning eller liknande?
 • Görs läkarundersökning vartannat år av alla som arbetar med syraanhydrider.

Läkarundersökning, arbete med epoxiplastkomponenter

Anställda som arbetar med produkter som innehåller epoxiplastkomponenter ska erbjudas läkarundersökning.

Kontakta företagshälsovården när det gäller läkarundersökningar. De vet vad som ska ingå och när det krävs kontroller. Det ska föras register över de medicinska kontrollerna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

 • namn på arbetstagaren
 • vilket ämne som föranlett läkarundersökningen (t.ex. epoxi)
 • under vilken tid arbetstagaren arbetat med ämnet
 • resultat av den medicinska kontrollen

Kontrollera följande:

 • Får alla som ska börja arbeta med epoxi erbjudande om läkarundersökning?
 • Görs läkarundersökning omgående om någon har symptom som kan bero på epoxi, till exempel symptom från hud och luftvägar eller annan misstanke om allergi som rimligen inte beror på förkylning eller liknande?

Behövs mätningar?

Mätning av vilka halter som anställda exponeras för kan behövas för att göra en riskbedömning. Uppmätta halter jämförs då med gällande hygieniska gränsvärden. För att minska behovet av mätningar, kan man att se till att skyddsåtgärderna är så effektiva som möjligt.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig konsult för att få hjälp med de mätningar som behövs.

Tips och råd om åtgärder vid öppen och manuell hantering

Vid öppen och manuellt arbete med epoxi, är risken stor för hudkontakt. Då ökar också risken att man utvecklar en allergi mot epoxi. Gör så här för att minska riskerna vid öppen manuell hantering av epoxiprodukter:

 • Använd epoxi på tillfällig arbetsplats endast om tillfredsställande skyddsåtgärder kan ordnas.
 • Blanda epoxikomponenterna noga och väl i de proportioner som anges på      förpackningen.
 • Gör blandningen av komponenterna i väl ventilerat utrymme. Använd punktutsug och personlig skyddsutrustning vid blandningsarbete.
 • Använd helst engångsförpackningar med sluten blandning. Då minskar risken för hudkontakt.
 • Om ni hanterar förpackningar för flergångsbruk, använd en doseringsanordning som monteras på förpackningen. Då riskerar ni inte att behöva arbeta med kladdiga förpackningar.
 • Om ni ska arbeta med stora mängder epoxiprodukter, undvik att arbeta med annat i samma lokal.
 • Täck underlaget där arbetet görs, så att eventuellt spill snabbt och lätt kan avlägsnas.
 • Kasta avfall förorenat av epoxi i flyttbart avfallskärl med lock, som öppnas med fotpedal. Avfallskärlet ska vara märkt: "Farligt avfall. Innehåller epoxi. Kan ge allergi vid hudkontakt."
 • Vid slipning av epoxiprodukter, använd punktutsug eller, om det inte det går, andningsskydd. 
 • Se till att epoxidamm inte kommer i kontakt med heta ytor. Heta ytor kan göra att epoxidamm sönderfaller och sprider luftföroreningar som kan ge kraftiga allergiska reaktioner.
 • Om renbränning av verktyg förekommer, se till att det bara görs där ventilationen är bra, till exempel under draghuv eller punktutsug, så att man inte behöver andas in gaserna.
 • Undvik epoxisprutning på tillfällig arbetsplats. Använd särskilda heltäckande skyddskläder och tryckluftsapparat vid öppen sprutning med flytande epoxiprodukter.

Lagar och förordningar

Regler om epoxi finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 37 a-g. Krav på utbildning finns i § 37e. Krav på att läkarundersökning ska erbjudas vid arbete med epoxi finns i § 37f och i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet, 6, 8-9 §§ samt 32-35 §§.

Hitta på sidan