Hoppa till huvudinnehållet

Oljor

Arbete med oljor ger ofta hudproblem. För att undvika det bör följande kontrolleras:

  • Handskar och skyddskläder ska finnas och användas av personal som arbetar till exempel med blandning av koncentrat och rengöring av maskiner. Handskar av nitrilgummi ger bra skydd. Ibland innehåller oljor även metallspån som kan innehålla allergiframkallande ämnen som nickel, krom och kobolt. Handskar skyddar även mot metallspån.
  • Hudvårdsmedel för att minska risken för uttorkning av huden ska finnas tillgängligt för personalen.
  • Stänkskydd för att skydda operatören mot oljestänk kan behövas. Stänkskyddet kan monteras fast på maskinen eller sitta på en inställbar arm som fästs på maskinen med till exempel magnetfot.
  • Använd spillplåtar till maskiner för att fånga upp oljeläckage och spill.
  • En plåtbit eller en sträng av silikongummi kan användas för att styra rännilar av skärvätska.
  • Oljehaltiga skärvätskor ska kontrolleras regelbundet. Om ni saknar kontrollprogram kan ni ta hjälp av leverantören.

Det kan också behövas åtgärder för att minska mängden oljedimma och oljeånga i luften.

  • Finns det någon maskin som sprider oljedimma eller oljeånga och behöver kapslas in eller förses med punktutsug?
  • Förekommer öppen dimsmörjning? Det sprider onödigt mycket oljedimma. I många fall kan oljan strykas på istället.

Oljeavfall från hantering av olja

Spillolja ska samlas in utan att blandas med annat avfall. Om spilloljan är en isolerolja, ska den hållas åtskild från andra oljor, tills man har kontrollerat PCB-halten.

Spilloljor som kommer från användning i motorer ska hanteras som en cancerogen produkt och reglerna som finns för cancerogena ämnen i AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljörisker ska följas.

Lagar och förordningar

Regler om oljor och spillolja finns i SFS 2020:614 Avfallsförordning.

Generella krav som gäller för oljor finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan