Hoppa till huvudinnehållet

Oljor

Arbete med oljor ger ofta hudproblem. För att undvika det bör följande kontrolleras:

  • Handskar och skyddskläder ska finnas och användas av personal som arbetar till exempel med blandning av koncentrat och rengöring av maskiner. Handskar av nitrilgummi ger bra skydd. Ibland innehåller oljor även metallspån som kan innehålla allergiframkallande ämnen som nickel, krom och kobolt. Handskar skyddar även mot metallspån.
  • Hudvårdsmedel för att minska risken för uttorkning av huden ska finnas tillgängligt för personalen.
  • Stänkskydd för att skydda operatören mot oljestänk kan behövas. Stänkskyddet kan monteras fast på maskinen eller sitta på en inställbar arm som fästs på maskinen med till exempel magnetfot.
  • Använd spillplåtar till maskiner för att fånga upp oljeläckage och spill.
  • En plåtbit eller en sträng av silikongummi kan användas för att styra rännilar av skärvätska.
  • Oljehaltiga skärvätskor ska kontrolleras regelbundet. Om ni saknar kontrollprogram kan ni ta hjälp av leverantören.

Det kan också behövas åtgärder för att minska mängden oljedimma och oljeånga i luften.

  • Finns det någon maskin som sprider oljedimma eller oljeånga och behöver kapslas in eller förses med punktutsug?
  • Förekommer öppen dimsmörjning? Det sprider onödigt mycket oljedimma. I många fall kan oljan strykas på istället.

Oljeavfall från hantering av olja

Spillolja ska samlas in utan att blandas med annat avfall. Om spilloljan är en isolerolja, ska den hållas åtskild från andra oljor, tills man har kontrollerat PCB-halten.

Spilloljor som kommer från användning i motorer ska hanteras som en cancerogen produkt och reglerna som finns för cancerogena ämnen i AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljörisker ska följas.

Anmälan av spilloljor

Förutsatt att verksamheten inte kräver tillstånd enligt miljöprövningsförordningen, ska spilloljor i cisterner inom vattenskyddsområde i volymer över 150 liter eller utanför vattenskyddsområde i volymer över 1 m3 anmälas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan installationen eller hanteringen påbörjas.

Kontrollrapport för cisternen enligt MSBFS 2018:3 samt kontroll av sekundärt skydd enligt NFS 2021:10 ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Hantering av spilloljor i lösa behållare inom vattenskyddsområde i volymer över 150 liter under minst fem dagar under en 30-dagarsperiod, ska också anmälas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan hanteringen inleds.

Förvaring och hantering inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon ska cisterner i och ovan mark samt lösa behållare ha ett sekundärt skydd, rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens eller den lösa behållarens volym. En invallning för flera cisterner eller lösa behållare ska rymma den störstas volym plus 10 procent av övrigas totala volym.

Påfyllningsanslutningar för cisterner inom vattenskyddsområde ska ha en skylt med ordet ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” och information om

1. fastighetsbeteckning,

2. adress,

3. volym,

4. högsta fyllningsflöde, och

5. innehåll.

Sekundärt skydd för cisterner med anslutna rör- och slangledningar ska genomgå installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Cisterner som tas ur bruk

När en cistern och rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och rengöras. De ska modifieras så att det inte går att återfylla dem. Senast i samband med att cisternen tas ur bruk ska tillsynsmyndigheten informeras om hur cisternen, rörledningarna och eventuella föroreningar ska omhändertas.

Lagar och förordningar

Regler om oljor och spillolja finns i SFS 2020:614 Avfallsförordning.

Generella krav som gäller för oljor finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor

Hitta på sidan