Hoppa till huvudinnehållet

Cytostatika

Krav på kunskaper

Arbete med cytostatika och andra toxiska läkemedel med bestående effekt får endast göras av den som har tillräckliga kunskaper om riskerna med arbetet och vilka åtgärder som behövs. Formella krav finns på utbildning vid arbete med särskilt farliga läkemedel.

Som särskilt farliga läkemedel räknas

  • Läkemedel beträffande vilka Läkemedelsverket angivit eller preliminärt angivit att de tillhör grupp L01, ”Cytostatiska/cytotoxiska medel”, enligt ATC-klassificeringen (Anatomical Therapeutic Chemical Classification system).
  • Andra läkemedel med cytotoxisk effekt.

Arbetsgivaren kan anordna den utbildning som krävs, eller anlita FHV eller annan kunnig konsult. Den särskilda utbildningen ska bland annat behandla potentiella hälsorisker vid hantering av cytostatika och övriga farliga läkemedel, skyddsrutiner, skyddsutrustning, åtgärder vid stänk och spill, avfallshantering, skötsel och underhåll av utrustningen.

Utbildningen kan omfatta cirka 12 lektionstimmar och bör kompletteras med regelbundet återkommande internutbildning, exempelvis vart tredje år. Ett förslag till särskild utbildning finns i bilaga 2 till AFS 2005:5, Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

De som tillreder och administrerar andra farliga läkemedel, för vilka utbildning inte krävs, måste ändå ha kompetens för detta och kunskap om de skyddsåtgärder som behöver vidtas. I praktiken är utbildning ett bra sätt att se till att alla som berörs har kunskaper.

Det är lämpligt att ordna återkommande utbildning så att kunskaperna inte glöms bort.

Särskilt utbildningsbehov finns vid byte av personal och arbetsplats, vid anställning av vikarier, vid införandet av ny utrustning och nya preparat samt vid ändrade rutiner.

Övriga krav

KemiGuiden går inte i detalj in på arbete med cytostatika och andra läkemedel.

Lagar och förordningar

Regler om utbildning vid arbete med särskilt farliga läkemedel finns i AFS 2005:5, Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, 22 §. I 9 § finns krav på kompetens och kunskap om skyddsåtgärder vid arbete med läkemedel.

 

Hitta på sidan