Hoppa till huvudinnehållet

Etylenoxid

Etylenoxid kan ge allvarliga skador, bl a cancer, se Cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen. För att kontrollera hur höga halter de anställda utsätts för, finns krav på mätning av luftföroreningar vid arbete med etylenoxid. Mätningar av anställdas exponering för etylenoxid måste göras. Mätningen är en del av riskbedömningen. Om gränsvärdet överskrids, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Mätning krävs inte om
  • En expert, t ex en arbetsmiljöingenjör gör bedömningen att halterna är så låga att det är uppenbart onödigt att mäta, t ex för att det är små mängder, exponeringstiden är kort eller att etylenoxiden hanteras slutet.
  • Arbetet pågår under kortare tid än två månader per år.

Om mätningar behöver göras– kontakta företagshälsovården eller annan kunnig konsult. De vet hur mätningarna ska göras för att resultatet ska bli rättvisande.

Mätningen ska göras senast 3 månader efter det att arbetet påbörjats eller efter det att förhållandena ändrats så att exponeringen kan antas ha ändrats. Därefter krävs årliga mätningar om inte alla mätningar visar att halterna ligger under halva gränsvärdet.

Om halterna vid två på vandra följande mätningar ligger under 20 % av gränsvärdet, behövs bara mätningar vart femte år. Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger under 50 % men över 20 % av gränsvärdet, ska mätningar göras vart tredje år.

Mätningarna ska dokumenteras i en rapport och kopia på rapporten ska skickas till Arbetsmiljöverket inom tre månader efter mätningen.

Lagar och förordningar

Krav på mätning av luftföroreningar vid arbete med etylenoxid finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 50 och 51.

Hitta på sidan