Hoppa till huvudinnehållet

Motorbränsle

Krav på kunskaper

Arbete med motorbränsle får bara göras av den som har tillräcklig kunskap om riskerna med arbetet och vilka åtgärder som behövs. Det finns inga formella krav på utbildning. I praktiken är utbildning ett sätt att se till att alla som behöver det har produktkännedom om de aktuella bränslena, kännedom om hälsorisker samt kunskap om risker och skyddsåtgärder vid brand och explosion. Återkommande fortbildning är viktigt för att kunskaperna inte ska glömmas bort.

Åtgärder vid arbete med motorbränsle

Åtgärder vid arbete med motorbränsle som till exempel bensin och diesel:

  • Sätt upp varningsskylt om att bensinarbete pågår.
  • Använd skyddsglasögon. Vid behov ska halvmask med kolfilter användas.
  • Handskar med lång krage ska finnas tillgängliga för att förhindra hudkontakt med motorbränsle. Handskar av nitrilgummi är lämpliga för bränslearbeten.
  • Använd punktutsug. Avgasutsug kan fungera som punktutsug (viktigt att kontrollera att fläkten är gnistsäker).
  • Släng trasor, papper etc. som innehåller motorbränsle i brandsäkert kärl med självstängande lock.
  • Torka upp bränslespill omgående med till exempel absol.
  • Om arbetskläder blivit indränkta med bensin ska de bytas så fort som möjligt.
  • Punktera bränslefilter med en sådan utrustning att bensin- eller dieselångor inte sprids i lokalen.
  • Om bensin ska tömmas ur till exempel en bränsletank – töm till ett jordat kärl. Skapa ett undertryck i kärlet med hjälp av tryckluft så att ni kan suga ut motorbränslet. Använd separata kärl för bensin respektive diesel.

Lagar och förordningar

Regler om arbete med motorbränsle finns i AFS 1998:8 Arbete i motorbranschen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1992:18 Motorbränsle har upphävts. Likartade krav finns nu i de generella föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan