Hoppa till huvudinnehållet

Motorbränsle

Krav på kunskaper

Arbete med motorbränsle får bara göras av den som har tillräcklig kunskap om riskerna med arbetet och vilka åtgärder som behövs. Det finns inga formella krav på utbildning. I praktiken är utbildning ett sätt att se till att alla som behöver det har produktkännedom om de aktuella bränslena, kännedom om hälsorisker samt kunskap om risker och skyddsåtgärder vid brand och explosion. Återkommande fortbildning är viktigt för att kunskaperna inte ska glömmas bort.

Åtgärder vid arbete med motorbränsle

Åtgärder vid arbete med motorbränsle som till exempel bensin och diesel:

  • Sätt upp varningsskylt om att bensinarbete pågår.
  • Använd skyddsglasögon. Vid behov ska halvmask med kolfilter användas.
  • Handskar med lång krage ska finnas tillgängliga för att förhindra hudkontakt med motorbränsle. Handskar av nitrilgummi är lämpliga för bränslearbeten.
  • Använd punktutsug. Avgasutsug kan fungera som punktutsug (viktigt att kontrollera att fläkten är gnistsäker).
  • Släng trasor, papper etc. som innehåller motorbränsle i brandsäkert kärl med självstängande lock.
  • Torka upp bränslespill omgående med till exempel absol.
  • Om arbetskläder blivit indränkta med bensin ska de bytas så fort som möjligt.
  • Punktera bränslefilter med en sådan utrustning att bensin- eller dieselångor inte sprids i lokalen.
  • Om bensin ska tömmas ur till exempel en bränsletank – töm till ett jordat kärl. Skapa ett undertryck i kärlet med hjälp av tryckluft så att ni kan suga ut motorbränslet. Använd separata kärl för bensin respektive diesel

Anmälan av brandfarliga vätskor i cisterner eller lösa behållare

Förutsatt att verksamheten inte kräver tillstånd enligt miljöprövningsförordningen, ska brandfarliga vätskor i cisterner inom vattenskyddsområde i volymer över 150 liter eller utanför vattenskyddsområde i volymer över 1 m3 anmälas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan installationen eller hanteringen påbörjas.

Kontrollrapport för cisternen enligt MSBFS 2018:3 samt kontroll av sekundärt skydd enligt NFS 2021:10 ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Hantering av brandfarliga vätskor i lösa behållare inom vattenskyddsområde i volymer över 150 liter under minst fem dagar under en 30-dagarsperiod, ska också anmälas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan hanteringen inleds.

Förvaring och hantering inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon ska cisterner i och ovan mark samt lösa behållare ha sekundärt skydd och rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd. En invallning ska rymma hela cisternens eller den lösa behållarens volym. En invallning för flera cisterner eller lösa behållare ska rymma den störstas volym plus 10 procent av övrigas totala volym.

Påfyllningsanslutningar för cisterner inom vattenskyddsområde ska ha en skylt med ordet ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” och information om

1. fastighetsbeteckning,

2. adress,

3. volym,

4. högsta fyllningsflöde, och

5. innehåll.

Sekundärt skydd för cisterner med anslutna rör- och slangledningar ska genomgå installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Cisterner som tas ur bruk

När en cistern och rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och rengöras. De ska modifieras så att det inte går att återfylla dem. Senast i samband med att cisternen tas ur bruk ska tillsynsmyndigheten informeras om hur cisternen, rörledningarna och eventuella föroreningar ska omhändertas.

Lagar och förordningar

Regler om arbete med motorbränsle finns i AFS 1998:8 Arbete i motorbranschen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1992:18 Motorbränsle har upphävts. Likartade krav finns nu i de generella föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor

Hitta på sidan