Hoppa till huvudinnehållet

Kadmium

Användningen av kadmium är starkt begränsad. Kadmium får i princip inte användas för ytbehandling som stabilisator eller som färgämne.

Om arbete med metalliskt kadmium eller kadmiumföreningar ändå förekommer, finns krav på medicinska kontroller och mätning av exponering. Metalliskt kadmium och kadmiumföreningar kan ingå i pigment i gamla färger och förekommer vid tillverkning av vissa batterier. Vissa lödlod innehöll tidigare kadmium. Kadmium förekommer också som förorening i fosfatgödsel. Kadmium kan tas upp i kroppen vid inandning av rök och damm som innehåller kadmium.

Krav på medicinsk kontroll

OBS! Om någon som arbetar med kadmium inte har genomgått medicinsk kontroll och fått tjänstbarhetsintyg, utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Medicinsk kontroll krävs inte vid framställning eller användning av konstgödsel.

Kontrollera följande:

  • Görs medicinsk kontroll av alla som ska börja arbeta med metalliskt kadmium eller med produkter som innehåller kadmiumföreningar?
  • Görs återkommande läkarundersökningar, minst vart tredje år?
  • Tas blodprover för att kontrollera kadmiumhalten i blod var sjätte månad?

Kontakta företagshälsovården när det gäller medicinska kontroller. De vet vad som ska ingå och när det krävs kontroller. De vet också när man kan få dispens från kontrollerna.

Det ska föras register över de medicinska kontrollerna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

  • namn på arbetstagaren
  • vilket ämne som föranlett den medicinska kontrollen (kadmium)
  • under vilken tid arbetstagaren arbetat med kadmium
  • resultat av medicinsk kontroll
  • om den anställde kan (fortsätta) arbeta med kadmium, så kallad tjänstbarhetsbedömning.

Sammanställningar av resultaten ska kunna visas upp vid en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Krav på mätning av anställdas exponering

Om arbete med kadmium trots allt förekommer, ska halten kadmium som de anställda exponeras för mätas för att kontrollera att gällande gränsvärde inte överskrids (gränsvärdet är 0,004 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion och räknat som medelvärde över en arbetsdag. Efter 11 juli 2026 är gränsvärdet 0,001 mg/m3).

Om gränsvärdet överskrids, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Mätning behövs inte om

  • det utifrån uppgifter om hanterade mängder, hanteringssätt, ventilation, ämnenas flyktighet, kännedom om resultat av mätningar i liknande verksamhet och så vidare, bedöms att exponeringen understiger 1/10 av hygieniska gränsvärdet för kadmium.

Mätningen ska göras senast tre månader efter det att arbetet påbörjats eller efter det att förhållandena ändrats så att exponeringen förändrats. Därefter krävs årliga mätningar.

Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger under 20 % av gränsvärdet, behövs bara mätningar vart femte år. Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger under 50 % av gränsvärdet, kan Arbetsmiljöverket medge längre intervall mellan mätningarna än ett år.

Mätrapporten ska kunna visas upp vid en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig konsult om mätningar behöver göras hos er.

Biologiska exponeringskontroller

Om en arbetare kan komma att exponeras för kadmium ska en biologisk exponeringskontroll genomföras innan arbetet påbörjas, sedan ska exponeringskontroll göras med 6 månaders mellanrum. Resultatet ska anges i nanomol per liter kadmium uppmätt i blod och finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Om halten kadmium i blod är högre än 75 nanomol per liter får arbetstagaren inte utföra sysslor där den kan bli exponerad för kadmium. Om halten kadmium i blod är högre än 50 nanomol per liter ska orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska exponeringen om utredningen kommer fram till att det förhöjda värdet kommer från arbetet.

Lagar och förordningar

Krav på medicinska kontroller vid arbete med kadmium finns i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet. Krav på mätning av exponeringen för kadmium vid kadmiumarbete finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 50.

I Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, Bilaga XVII finns regler som begränsar användningen av kadmium.

Hitta på sidan