Hoppa till huvudinnehållet

Diisocyanater som bildas vid heta arbeten

Vid arbeten där polyuretanhaltigt material upphettas kan det bildas diisocyanater. Diisocyanater kan skada andningsvägarna och framkalla allergier. Därför finns krav på

 • Utbildning
 • Läkarundersökning
 • Skyddsåtgärder som minskar risken med diisocyanater som bildas efter upphettning av material som innehåller polyuretan

Dessutom kan man behöva göra mätningar för att kontrollera att anställda inte utsätts för halter som överstiger gällande gränsvärden.

Vilka material kan avge diisocyanater om de upphettas?

Polyuretan är en så kallad härdplast som tillverkas av bland annat diisocyanater. När polyuretan upphettas kan det bildas allergiframkallande diisocyanater. Polyuretan finns till exempel i billack, isolerskum, härdande limmer och lacker. Det kan vara svårt att veta om ett material innehåller polyuretan eller inte, eftersom det sällan finns säkerhetsdatablad för material som inte är farliga i sig, men som kan avge farliga ämnen om de upphettas.

Skyddsåtgärder

För arbete där det kan bildas diisocyanater ska det finnas dokumenterade rutiner och regler för:

 • Var arbetet ska utföras.
 • Vilka skyddsåtgärder som ska användas för att minska exponeringen så mycket som är praktiskt möjligt.
 • Om personlig skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken skyddsutrustning och när ska den användas.
 • Hur man ska kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för farliga halter.
 • Om diisocyanater förekommer och kan spridas allmänt i en lokal, ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska sitta på dörren till lokalen/utrymmet

Information om risker och åtgärder

De som arbetar med eller leder arbete med allergiframkallande ämnen ska få information om riskerna och hur arbetet ska utföras och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika kontakt med de allergiframkallande ämnena.

Krav på utbildning

Alla som utför arbeten där polyuretanhaltigt material (skumplast, polyuretanlack, -lim mm) kan upphettas så mycket att det bildas diisocyanater ska ha utbildning om riskerna i arbetet och om skyddsåtgärder. Även den som leder sådant arbete ska ha utbildning.

Utbildning ska handla om riskerna i arbetet och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska kunna göras på ett säkert sätt, t.ex.

 • Grundläggande kunskaper om riskerna med de ämnen som används.
 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.
 • Genomgång av riskfyllda arbetsmoment.
 • Vad som händer vid bearbetning och eventuell termisk nedbrytning.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.
 • Vilken typ av ventilation som behövs.
 • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig.
 • Teknik för rengöring och sanering.

Utbildningen får vara högst fem år gammal och man ska kunna visa intyg på genomgången utbildning och vad som ingått i utbildningen.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig utbildare för att få hjälp med utbildningen. Ett utbildningsmaterial som kan användas är Arbeta säkert med isocyanater som Prevent erbjuder kostnadsfritt.

OBS! Om den som arbetar med eller leder arbetet där det kan bildas diisocyanater inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

Krav på läkarundersökning

Läkarundersökning krävs för alla som kan utsättas för diisocyanater från upphettning av polyuretanhaltiga material. Baserat på läkarundersökningen görs en tjänstbarhetsbedömning. Om läkaren bedömer att man inte är tjänstbar, får man inte arbeta med denna typ av arbete. Läkarundersökning ska göras innan arbetet påbörjas och med högst två års mellanrum. Om läkarundersökning har gjorts innan arbetet påbörjas, ska ny läkarundersökning göras inom tre till sex månader från det att arbetet påbörjades.

OBS! Om någon som utsätts för diisocyanater från upphettning av polyuretan inte har genomgått läkarundersökning och fått tjänstbarhetsintyg, utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000 SEK. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Kontrollera följande:

 • Görs läkarundersökning av alla som ska börja arbeta med uppgifter där det kan bildas diisocyanater efter upphettning av polyuretan?
 • Har alla som utför denna typ av arbete gått igenom läkarundersökning och fått tjänstbarhetsintyg innan de påbörjat arbetet?
 • Görs läkarundersökning omgående om någon har symptom som kan bero på diisocyanater, till exempel symptom från luftvägar eller annan misstanke om allergi som rimligen inte beror på förkylning eller liknande?
 • Görs läkarundersökning vartannat år av alla som arbetar med diisocyanater.

Kontakta företagshälsovården när det gäller läkarundersökningar. De vet vad som ska ingå och när det krävs undersökningar. Det ska föras register över de läkarundersökningarna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

 • namn på arbetstagaren
 • vilket ämne som föranlett läkarundersökningen (t.ex. diisocyanater)
 • under vilken tid arbetstagaren arbetat med ämnet
 • resultat av den medicinska kontrollen

Behövs mätningar?

Mätning av vilka halter som anställda exponeras för kan behövas för att göra en riskbedömning. Uppmätta halter jämförs då med gällande hygieniska gränsvärden. För att minska behovet av mätningar, kan man att se till att skyddsåtgärderna är så effektiva som möjligt.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig konsult för att få hjälp med de mätningar som behövs.

Tips på mer information

Isocyanater

Lagar och förordningar

Regler om heta arbeten i polyuretan finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 37 a-g.

Krav på läkarundersökningar vidfinns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 37g och i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Regler om mätning av luftföroreningar finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 9 Gällande gränsvärden finns i AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

Hitta på sidan