Hoppa till huvudinnehållet

CFC (klorfluorkolväten)

CFC får inte användas ens i små mängder i kyl, värme- eller klimatanläggningar. Undantag finns för produkter som tillverkats i Sverige eller importerats före 1 juli 1995. OM CFC används i befintliga anläggningar ska det finnas en plan för avveckling av CFC.

Om CFC finns i befintliga aggregat ska aggregatet vara utrustat med

 • skylt med typ och mängd av köldmedium
 • drift- och skötselinstruktioner på svenska
 • samlingsbehållare (aggregat med mer än 10 kg köldmedium installerat efter 1989-01-01 eller äldre aggregat med mer än 50 kg)

Kontrollera också följande: 

 • Görs installation, kontroll, service och andra ingrepp av ackrediterat företag?
 • Har personal som har hand om anläggningen kunskap om och erfarenhet av utrustningens funktion, drift, skötsel och skyddssäkerhet?
 • Skickas kasserade aggregat som innehållit köldmedium för destruktion (som farligt avfall)?
 • Vid upphettning av CFC, till exempel i samband med svetsning, bildas hälsofarliga ämnen. Undvik därför att svetsa i aggregat som innehåller CFC. Om svetsning eller annat arbete med öppen eld måste göras på fordon med kylanläggning, kontrollera att anläggningen är tät. Om svetsning görs i fordonets kylanläggning, ska denna först tömmas på säkert sätt. Följ tillverkarens rekommendationer vid sådant arbete.
 • Om man har aggregat med mer än 3 kg köldmedium i, ska dessa besiktigas årligen av ackrediterat kontrollorgan.
 • Är den totala köldmediemängden över 10 kg (räkna inte in små aggregat med under 3 kg köldmedium) måste man föra journal. I journalen noteras på- och återfyllning samt avtappning av köldmedium, resultat av genomförda läcksökningar, övriga ingrepp utförda i aggregat etc. Årsredovisning ska också skickas till tillsynsmyndigheten.
 • Kontrollera avstängningsventiler (aggregat installerade efter 1989-01-01 eller de som har mer än 50 kg köldmedium). 
 • Kontrollera säkerhetsventiler (aggregat med mer än 50 kg köldmedium).

Observera att användning av CFC i värmepumpar inte behandlas i KemiGuiden.

Hitta på sidan