Hoppa till huvudinnehållet

Transporter

I samband med transporter finns det risk för olyckor. Därför finns det regler för transport av kemiska produkter och ämnen, men också för transport av farligt avfall.

I säkerhetsdatabladen, avsnitt 14, finns transportinformation. Normalt sett svarar leverantören för transporten till köparen. Då är det leverantören som ska se till att gällande regler för transporterna följs.

Transport av farligt avfall

Den som själv ska transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten, måste anmäla det eller söka och få tillstånd för transporterna. Dessutom ska det föras anteckningar bland annat om mängden farligt avfall och vem som avfallet lämnas till. Information om vad som är farligt avfall finns på Naturvårdsverkets webbplats. Sök på "Farligt avfall".

Om mindre än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall transporteras per kalenderår, räcker det att anmäla transport av farligt avfall till länsstyrelsen. Om man återkommande transporterar så små mängder, räcker det att göra anmälan vart femte år.

Tillstånd krävs för all transport av avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag av hela lysrör och andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. Tillstånd behövs också för den som ska transportera mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall eller 10 ton eller 50 m3 avfall under ett kalenderår. 

Läs mer

Anmälningspliktig transport av farligt avfall

Tillståndspliktig transport av farligt avfall

Transport av farligt gods

Ämnen, produkter och avfall som kan innebära en risk vid transport kallas farligt gods.

Exempel på farligt gods:

 • explosiva ämnen och föremål
 • gaser (brandfarliga gaser, icke brandfarliga gaser, giftiga gaser)
 • brandfarliga vätskor
 • brandfarliga fasta ämnen
 • självantändande ämnen
 • ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten
 • oxiderande ämnen
 • organiska peroxider
 • giftiga ämnen
 • smittförande ämnen
 • radioaktiva ämnen
 • frätande ämnen
 • övriga farliga ämnen och föremål.

Det finns ett omfattande regelverk för transport av farligt gods. Transporter av små mängder farligt gods i egen regi görs enklast och snabbast genom att anlita en godkänd transportör.

Den som svarar för transport av farligt gods behöver ha goda kunskaper om farligt gods och en säkerhetsrådgivare som ser till att transporterna görs enligt gällande regler. Se vidare i utbildningsmaterialet Transport av farligt gods.

Läs mer om Säkerhetsrådgivare.

Lagar och förordningar

Regler om transport av farligt gods finns bl a i

Regler om tillstånd för transport av farligt avfall finns i SFS 2020:614 Avfallsförordning.

Hitta på sidan