Hoppa till huvudinnehållet

Tillståndspliktig transport av farligt avfall

För transport av farligt avfall i sådana mängder att det krävs tillstånd för transporterna, ska man anlita en entreprenör med giltigt tillstånd från länsstyrelsen. Det är avsändarens skyldighet att kontrollera att transportör och mottagare har de tillstånd som krävs (om avfallet inte transporteras av kommunen eller någon som kommunen anlitat).

Vid transport av farligt avfall ska ett Transportdokument för farligt avfall lämnas.

Man kan själv transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten, men då måste man söka och få tillstånd för sådana transporter. För att få tillstånd behöver man:

  • Visa att man har den kunskap som behövs för transport av det farliga avfallet. En utbildning kan vara ett sätt att visa att man har kunskaper. Man behöver till exempel ha kunskaper om hur avfallet ska förpackas, märkas och vilka fordon som får användas för transporterna.
  • Visa att man har de tekniska, ekonomiska och personella resurser som behövs för att transportera farligt avfall på ett sätt som är säkert för människor och miljö.
  • De tillstånd som krävs för verksamheten.

Kontakta länsstyrelsen om ni vill söka tillstånd. Utöver tillståndet för transport, behöver man också föra anteckningar i kronologisk ordning om:

  • Varifrån det farligt avfallet kommer.
  • Vilken mängd som transporteras per år.
  • Hur avfallet transporteras.
  • Vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska sparas minst tre år. Om länsstyrelsen begär det, ska man lämna anteckningarna till dem.

Det finns särskilda regler för hur farligt avfall ska förpackas, märkas och transporteras. Information om förpackning av farligt avfall kan man få från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De regler som gäller är ADR-S för transport på väg och i terräng och RID-S för transport på järnväg. Eventuellt kan också transportören eller mottagaren av det farliga avfallet tala om vad som krävs vid transport av det farliga avfallet.

Hitta på sidan